กรุงเทพฯ เขต 30 เขตบางแค

          สาขาลำดับที่  99   วันที่รับตำแหน่ง 19 มิ.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 14 ก.พ. 2543    วันที่ครบวาระ 18 มิ.ย. 2558
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 30 เขตบางแค                
ที่ตั้งสาขาพรรค 117/27 ม.4 ซ.เพชรเกษม 45 (ซ.พึ่งธรรม)แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160
โทรศัพท์ 02-8022523-4                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสัมฤทธิ์ ไม้ทอง
  1. นายสัมฤทธิ์ ไม้ทอง
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสัมฤทธิ์ ไม้ทอง ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายเริง ม่วงชุ่ม
  2. นายเริง ม่วงชุ่ม
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายเริง ม่วงชุ่ม รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายเมตตา แก้วละเอียด
  3. นายเมตตา แก้วละเอียด
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายเมตตา แก้วละเอียด เลขานุการ นักธุรกิจ
 • นายทองโปร่ง น้อมบุญส่งศรี
  4. นายทองโปร่ง น้อมบุญส่งศรี
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายทองโปร่ง น้อมบุญส่งศรี รองเลขานุการ นักธุรกิจ
 • นายสุรชัย พึ่งธรรม
  5. นายสุรชัย พึ่งธรรม
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายสุรชัย พึ่งธรรม เหรัญญิก นักธุรกิจ
 • นายสุรพันธ์ พึ่งธรรม
  6. นายสุรพันธ์ พึ่งธรรม
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายสุรพันธ์ พึ่งธรรม นายทะเบียนสมาชิกสาขา นักธุรกิจ
 • นางนรีรัตน์ โหสกุล
  7. นางนรีรัตน์ โหสกุล
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางนรีรัตน์ โหสกุล โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสมพงษ์ จวบแจ้ง
  8. นายสมพงษ์ จวบแจ้ง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสมพงษ์ จวบแจ้ง กรรมการ รับจ้าง
 • นายไพฑูรย์ กระถินทอง
  9. นายไพฑูรย์ กระถินทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายไพฑูรย์ กระถินทอง กรรมการ รับจ้าง
 • นายบุญเลิศ ฤกษ์ประกอบ
  10. นายบุญเลิศ ฤกษ์ประกอบ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายบุญเลิศ ฤกษ์ประกอบ กรรมการ รับจ้าง
 • นางธัญญลักษณ์ โรจน์รุ่งทวี
  11. นางธัญญลักษณ์ โรจน์รุ่งทวี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางธัญญลักษณ์ โรจน์รุ่งทวี กรรมการ รับจ้าง