กาญจนบุรี เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  123   วันที่รับตำแหน่ง 27 มี.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 08 ธ.ค. 2530    วันที่ครบวาระ 26 มี.ค. 2558
สาขาพรรค กาญจนบุรี เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 57/61 ม.5 ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034-531948          โทรสาร  034-511040            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายประสาน นิยมทรัพย์
  1. นายประสาน นิยมทรัพย์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายประสาน นิยมทรัพย์ ประธานสาขาพรรค เกษตรกร
 • นายสวิท ฉัตรสกุลกาญจน์
  2. นายสวิท ฉัตรสกุลกาญจน์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสวิท ฉัตรสกุลกาญจน์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายมนต์ บุญทองจันทร์
  3. นายมนต์ บุญทองจันทร์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายมนต์ บุญทองจันทร์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางยุพิน อัตตะนวพงศ์
  4. นางยุพิน อัตตะนวพงศ์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางยุพิน อัตตะนวพงศ์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางลักษณา สีสันต์
  5. นางลักษณา สีสันต์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางลักษณา สีสันต์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายสงกราน สหุนิล
  6. นายสงกราน สหุนิล
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายสงกราน สหุนิล นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายณรงค์ จิตโชดก
  7. นายณรงค์ จิตโชดก
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายณรงค์ จิตโชดก โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางสาวน้ำอ้อย แม้นเดช
  8. นางสาวน้ำอ้อย แม้นเดช
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางสาวน้ำอ้อย แม้นเดช กรรมการ รับจ้าง
 • นางอุษาวดี อยู่สถาพร
  9. นางอุษาวดี อยู่สถาพร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางอุษาวดี อยู่สถาพร กรรมการ รับจ้าง