กาญจนบุรี เขต 3 อ.ท่ามะกา

          สาขาลำดับที่  157   วันที่รับตำแหน่ง 18 ก.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 05 เม.ย. 2536    วันที่ครบวาระ 17 ก.ย. 2557
สาขาพรรค กาญจนบุรี เขต 3 อ.ท่ามะกา                
ที่ตั้งสาขาพรรค 159/3 ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์ 034-640929          โทรสาร  034-541556            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายปารเมศ โพธารากุล
  1. นายปารเมศ โพธารากุล
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายปารเมศ โพธารากุล ประธานสาขาพรรค นักการเมือง
 • นายสำอาง เครือเมฆ
  2. นายสำอาง เครือเมฆ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสำอาง เครือเมฆ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายจรูญ ภัทรเวียงกาญจน์
  3. นายจรูญ ภัทรเวียงกาญจน์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายจรูญ ภัทรเวียงกาญจน์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายสมศักดิ์ ว่องไวอมรเวช
  4. นายสมศักดิ์ ว่องไวอมรเวช
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายสมศักดิ์ ว่องไวอมรเวช รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายยุก อภิวัฒนปัญญา
  5. นายยุก อภิวัฒนปัญญา
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายยุก อภิวัฒนปัญญา เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางเหมือน ผิวผ่อง
  6. นางเหมือน ผิวผ่อง
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางเหมือน ผิวผ่อง นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายมั่น มีจั่น
  7. นายมั่น มีจั่น
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายมั่น มีจั่น โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายลูกคิด เล็นสูน
  8. นายลูกคิด เล็นสูน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายลูกคิด เล็นสูน กรรมการ รับจ้าง
 • นายชิน พวงแก้ว
  9. นายชิน พวงแก้ว
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายชิน พวงแก้ว กรรมการ รับจ้าง
 • นางเรณู ใจแก้ว
  10. นางเรณู ใจแก้ว
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางเรณู ใจแก้ว กรรมการ รับจ้าง
 • นายวิชาญ ปลาทอง
  11. นายวิชาญ ปลาทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายวิชาญ ปลาทอง กรรมการ รับจ้าง