กาฬสินธุ์ เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  223   วันที่รับตำแหน่ง 16 ส.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 15 ส.ค. 2543    วันที่ครบวาระ 15 ส.ค. 2557
สาขาพรรค กาฬสินธุ์ เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 39 ม.1 ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 085-9246808                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายคำดี มูลศรี
  1. นายคำดี มูลศรี
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายคำดี มูลศรี ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายกังหัน คำเสนาะ
  2. นายกังหัน คำเสนาะ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายกังหัน คำเสนาะ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายบุญศรี ภูกิจนาค
  3. นายบุญศรี ภูกิจนาค
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายบุญศรี ภูกิจนาค เลขานุการ รับจ้าง
 • นายชนะ สาระดี
  4. นายชนะ สาระดี
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายชนะ สาระดี รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายบรรลือ จำเริญรักษ์
  5. นายบรรลือ จำเริญรักษ์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายบรรลือ จำเริญรักษ์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายนิยม พวงศรี
  6. นายนิยม พวงศรี
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายนิยม พวงศรี นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • น.ส.สมบัติ สนอุทา
  7. น.ส.สมบัติ สนอุทา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  7 น.ส.สมบัติ สนอุทา กรรมการ รับจ้าง
 • นางฉลอง พิมพงษ์ต้อน
  8. นางฉลอง พิมพงษ์ต้อน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางฉลอง พิมพงษ์ต้อน กรรมการ รับจ้าง
 • นายเรียม สิมคร
  9. นายเรียม สิมคร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายเรียม สิมคร กรรมการ รับจ้าง
 • นางอารี แพงสุทโธ
  10. นางอารี แพงสุทโธ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางอารี แพงสุทโธ กรรมการ รับจ้าง