กาฬสินธุ์ เขต 2 อ.ยางตลาด

          สาขาลำดับที่  40   วันที่รับตำแหน่ง 09 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 03 ธ.ค. 2544    วันที่ครบวาระ 08 เม.ย. 2561
สาขาพรรค กาฬสินธุ์ เขต 2 อ.ยางตลาด                
ที่ตั้งสาขาพรรค 440/1 ม.4 ถ.ถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
โทรศัพท์ 043-833509          โทรสาร  043-833509            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายวิทย์ แสงกล้า
  1. นายวิทย์ แสงกล้า
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายวิทย์ แสงกล้า ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอุทัย ภูบาทา
  2. นายอุทัย ภูบาทา
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายอุทัย ภูบาทา รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอินที วงศ์ตาแพง
  3. นายอินที วงศ์ตาแพง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายอินที วงศ์ตาแพง เลขานุการ รับจ้าง
 • นายยุทธพล ภูดวงดอก
  4. นายยุทธพล ภูดวงดอก
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายยุทธพล ภูดวงดอก รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายชมภู หาญโสภา
  5. นายชมภู หาญโสภา
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายชมภู หาญโสภา เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายทองสา ภูทองแหลม
  6. นายทองสา ภูทองแหลม
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายทองสา ภูทองแหลม นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายประจวบ คำทอง
  7. นายประจวบ คำทอง
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายประจวบ คำทอง โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางสาวประภาพร ภูพิพัฒน์
  8. นางสาวประภาพร ภูพิพัฒน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางสาวประภาพร ภูพิพัฒน์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางเพชร ภูทองแหลม
  9. นางเพชร ภูทองแหลม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางเพชร ภูทองแหลม กรรมการ รับจ้าง
 • นายทอง อินทรกันหา
  10. นายทอง อินทรกันหา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายทอง อินทรกันหา กรรมการ รับจ้าง
 • นายใบ ภูเลื่นลอย
  11. นายใบ ภูเลื่นลอย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายใบ ภูเลื่นลอย กรรมการ รับจ้าง