กาฬสินธุ์ เขต 3 อ.หนองกุงศรี

          สาขาลำดับที่  211   วันที่รับตำแหน่ง 01 พ.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 16 ก.ย. 2542    วันที่ครบวาระ 30 เม.ย. 2557
สาขาพรรค กาฬสินธุ์ เขต 3 อ.หนองกุงศรี                
ที่ตั้งสาขาพรรค 160 ม.8 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ 084-5161465          โทรสาร  043-881066            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายดนุพล ผือโย
  1. นายดนุพล ผือโย
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายดนุพล ผือโย ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสงกา วงระคน
  2. นายสงกา วงระคน
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสงกา วงระคน รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายประภาส ภูจอมแก้ว
  3. นายประภาส ภูจอมแก้ว
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายประภาส ภูจอมแก้ว เลขานุการ รับจ้าง
 • นายประเสริฐ เทพบาท
  4. นายประเสริฐ เทพบาท
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายประเสริฐ เทพบาท รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางทองคำ เรืองเจริญ
  5. นางทองคำ เรืองเจริญ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางทองคำ เรืองเจริญ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางตั้ว เทเสนา
  6. นางตั้ว เทเสนา
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางตั้ว เทเสนา นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายนิกร ก่อชัย
  7. นายนิกร ก่อชัย
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายนิกร ก่อชัย โฆษกสาขาพรรค ทำนา
 • นางบุญล้อม ลือเทพ
  8. นางบุญล้อม ลือเทพ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางบุญล้อม ลือเทพ กรรมการ รับจ้าง
 • นางโสพิศ ศรีหนองโคตร
  9. นางโสพิศ ศรีหนองโคตร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางโสพิศ ศรีหนองโคตร กรรมการ รับจ้าง