กาฬสินธุ์ เขต 4 อ.สหัสขันธ์

          สาขาลำดับที่  227   วันที่รับตำแหน่ง 27 ธ.ค. 2554
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 11 ก.ย. 2543    วันที่ครบวาระ 26 ธ.ค. 2556
สาขาพรรค กาฬสินธุ์ เขต 4 อ.สหัสขันธ์                 
ที่ตั้งสาขาพรรค 109 ม.11 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โทรศัพท์ 043-871076                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายถวิล ชมภูจักร
  1. นายถวิล ชมภูจักร
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายถวิล ชมภูจักร ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายแถม ภูอุทัย
  2. นายแถม ภูอุทัย
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายแถม ภูอุทัย รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายเมียน ปัณกา
  3. นายเมียน ปัณกา
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายเมียน ปัณกา เลขานุการ รับจ้าง
 • นางอุทิศพร มูลเหลา
  4. นางอุทิศพร มูลเหลา
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางอุทิศพร มูลเหลา รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางบัวไล คุณาประถม
  5. นางบัวไล คุณาประถม
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  5 นางบัวไล คุณาประถม นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายเสมียน ซากัน
  6. นายเสมียน ซากัน
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  6 นายเสมียน ซากัน โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายไสว บุญถูก
  7. นายไสว บุญถูก
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  7 นายไสว บุญถูก กรรมการ รับจ้าง
 • นางสุระพิศ คุณาประถม
  8. นางสุระพิศ คุณาประถม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางสุระพิศ คุณาประถม กรรมการ รับจ้าง
 • นางสุริยา บุรีศรี
  9. นางสุริยา บุรีศรี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางสุริยา บุรีศรี กรรมการ รับจ้าง
 • นายบุญกว้าง นิการพล
  10. นายบุญกว้าง นิการพล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายบุญกว้าง นิการพล กรรมการ รับจ้าง