เชียงใหม่ เขต 2 อ.สารภี

          สาขาลำดับที่  134   วันที่รับตำแหน่ง 28 มี.ค. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 06 มิ.ย. 2533    วันที่ครบวาระ 27 มี.ค. 2561
สาขาพรรค เชียงใหม่ เขต 2 อ.สารภี                
ที่ตั้งสาขาพรรค 192 ม.4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 053-321161          โทรสาร  053-322468            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายคณกฤษ เลาหกุลทรัพย์
  1. นายคณกฤษ เลาหกุลทรัพย์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายคณกฤษ เลาหกุลทรัพย์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายบุญส่ง ปินตา
  2. นายบุญส่ง ปินตา
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายบุญส่ง ปินตา รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายมงคล ใจออน
  3. นายมงคล ใจออน
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายมงคล ใจออน เลขานุการ รับจ้าง
 • นายประพันธ์ วุฒิ
  4. นายประพันธ์ วุฒิ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายประพันธ์ วุฒิ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางอุ่นเรือน วงศ์ชัย
  5. นางอุ่นเรือน วงศ์ชัย
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางอุ่นเรือน วงศ์ชัย เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายบุญมา ทาโสด
  6. นายบุญมา ทาโสด
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายบุญมา ทาโสด นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายบุญรอด หวงษ์สร้อย
  7. นายบุญรอด หวงษ์สร้อย
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายบุญรอด หวงษ์สร้อย โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางสาวบุญร่วม หวลบุญ
  8. นางสาวบุญร่วม หวลบุญ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางสาวบุญร่วม หวลบุญ กรรมการ รับจ้าง
 • นายณรงค์ หัวนะราช
  9. นายณรงค์ หัวนะราช
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายณรงค์ หัวนะราช กรรมการ รับจ้าง