เชียงใหม่ เขต 7 อ.แม่แตง

          สาขาลำดับที่  81   วันที่รับตำแหน่ง 27 มี.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 21 ธ.ค. 2527    วันที่ครบวาระ 26 มี.ค. 2558
สาขาพรรค เชียงใหม่ เขต 7 อ.แม่แตง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 106 ม.7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 5150
โทรศัพท์ 053-372499          โทรสาร  081-9924892 นสุชา            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายธนัญกร ยิ่งโยชน์
  1. นายธนัญกร ยิ่งโยชน์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายธนัญกร ยิ่งโยชน์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอุดม นาคกร
  2. นายอุดม นาคกร
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายอุดม นาคกร รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.สุพิน ใจดี
  3. น.ส.สุพิน ใจดี
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 น.ส.สุพิน ใจดี เลขานุการ รับจ้าง
 • นายสมประสงค์ พรมมา
  4. นายสมประสงค์ พรมมา
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายสมประสงค์ พรมมา รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.สรัญญา ดารีย์สกุล
  5. น.ส.สรัญญา ดารีย์สกุล
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส.สรัญญา ดารีย์สกุล เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายสุทิพย์ กองคำ
  6. นายสุทิพย์ กองคำ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายสุทิพย์ กองคำ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายลีย์ ใจต๊ะ
  7. นายลีย์ ใจต๊ะ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายลีย์ ใจต๊ะ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสะอาด กันแก้ว
  8. นายสะอาด กันแก้ว
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสะอาด กันแก้ว กรรมการ รับจ้าง
 • นายบุญทิพย์ รินชัย
  9. นายบุญทิพย์ รินชัย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายบุญทิพย์ รินชัย กรรมการ รับจ้าง