เชียงใหม่ เขต 4 อ.พร้าว

          สาขาลำดับที่  76   วันที่รับตำแหน่ง 28 มี.ค. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 05 มี.ค. 2527    วันที่ครบวาระ 27 มี.ค. 2561
สาขาพรรค เชียงใหม่ เขต 4 อ.พร้าว          เขตเลือกตั้งที่  04    
ที่ตั้งสาขาพรรค 335 ม.4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 20190
                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • จ.อ.สุวินัย วิมุขมนต์
  1. จ.อ.สุวินัย วิมุขมนต์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 จ.อ.สุวินัย วิมุขมนต์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายลิขิต วงศ์แก้ว
  2. นายลิขิต วงศ์แก้ว
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายลิขิต วงศ์แก้ว รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายขจร ฟูศรี
  3. นายขจร ฟูศรี
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายขจร ฟูศรี เลขานุการ รับจ้าง
 • นายวิพันธ์ นวลนาค
  4. นายวิพันธ์ นวลนาค
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายวิพันธ์ นวลนาค รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายเรือง กุณะ
  5. นายเรือง กุณะ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายเรือง กุณะ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายทิพย์ จันตา
  6. นายทิพย์ จันตา
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายทิพย์ จันตา นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • พันจ่าอาการเอก ดิลก พงษ์อุดม
  7. พันจ่าอาการเอก ดิลก พงษ์อุดม
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 พันจ่าอาการเอก ดิลก พงษ์อุดม โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางธัญญรัตน อินต๊ะรัตน์
  8. นางธัญญรัตน อินต๊ะรัตน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางธัญญรัตน อินต๊ะรัตน์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางสาวระภี แก้วมณีบุตร
  9. นางสาวระภี แก้วมณีบุตร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางสาวระภี แก้วมณีบุตร กรรมการ รับจ้าง