เชียงใหม่ เขต 6 อ.ไชยปราการ

          สาขาลำดับที่  107   วันที่รับตำแหน่ง 27 มี.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 02 เม.ย. 2529    วันที่ครบวาระ 26 มี.ค. 2558
สาขาพรรค เชียงใหม่ เขต 6 อ.ไชยปราการ                
ที่ตั้งสาขาพรรค 33 ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-840094          โทรสาร  053-870121            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางโสรยา บุญยมหา
  1. นางโสรยา บุญยมหา
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางโสรยา บุญยมหา ประธานสาขาพรรค เกษตรกร
 • นายอุดม เงินทอง
  2. นายอุดม เงินทอง
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายอุดม เงินทอง รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • ด.ต.ขวัญชัย ยอดศร
  3. ด.ต.ขวัญชัย ยอดศร
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 ด.ต.ขวัญชัย ยอดศร เลขานุการ รับจ้าง
 • นางทองเหรียญ พีระ
  4. นางทองเหรียญ พีระ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางทองเหรียญ พีระ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • พลฯมานะ บุญยมหา
  5. พลฯมานะ บุญยมหา
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 พลฯมานะ บุญยมหา เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายถวิล ฝั้นเตียม
  6. นายถวิล ฝั้นเตียม
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายถวิล ฝั้นเตียม นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสมศักดิ์ ปัญญาบุตร
  7. นายสมศักดิ์ ปัญญาบุตร
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสมศักดิ์ ปัญญาบุตร โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นาย สว่าง บุญเลิศ
  8. นาย สว่าง บุญเลิศ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นาย สว่าง บุญเลิศ กรรมการ รับจ้าง
 • นางลำจวน บานนิกูล
  9. นางลำจวน บานนิกูล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางลำจวน บานนิกูล กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.อัมพร เจริญสิงทอน
  10. น.ส.อัมพร เจริญสิงทอน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 น.ส.อัมพร เจริญสิงทอน กรรมการ รับจ้าง
 • นางอัมพร เทพมงคล
  11. นางอัมพร เทพมงคล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางอัมพร เทพมงคล กรรมการ รับจ้าง