เชียงใหม่ เขต 5 อ.แม่อาย

          สาขาลำดับที่  56   วันที่รับตำแหน่ง 30 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 30 ส.ค. 2526    วันที่ครบวาระ 29 เม.ย. 2558
สาขาพรรค เชียงใหม่ เขต 5 อ.แม่อาย                
ที่ตั้งสาขาพรรค 8/1 ม.8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทรศัพท์ 053-549096                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายชิน จิระคุปต์
  1. นายชิน จิระคุปต์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายชิน จิระคุปต์ ประธานสาขาพรรค ค้าขาย
 • นายผุสดี จิระคุปต์
  2. นายผุสดี จิระคุปต์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายผุสดี จิระคุปต์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายพรเลิศ ก๋าวินจันทร์
  3. นายพรเลิศ ก๋าวินจันทร์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายพรเลิศ ก๋าวินจันทร์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางชิราภรณ์ กาอ้าย
  4. นางชิราภรณ์ กาอ้าย
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางชิราภรณ์ กาอ้าย รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายสมจิตร กาอ้าย
  5. นายสมจิตร กาอ้าย
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายสมจิตร กาอ้าย เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายนนท์ สิงห์เเก้ว
  6. นายนนท์ สิงห์เเก้ว
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายนนท์ สิงห์เเก้ว นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายอุดม กาอ้าย
  7. นายอุดม กาอ้าย
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายอุดม กาอ้าย โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอติคุณ ธงชัยสุวรรณ
  8. นายอติคุณ ธงชัยสุวรรณ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายอติคุณ ธงชัยสุวรรณ กรรมการ รับจ้าง
 • นายทอง ปัญญา
  9. นายทอง ปัญญา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายทอง ปัญญา กรรมการ รับจ้าง
 • นายบุญธรรม ปัญญาวงศ์
  10. นายบุญธรรม ปัญญาวงศ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายบุญธรรม ปัญญาวงศ์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางดี คำเปี้ย
  11. นางดี คำเปี้ย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางดี คำเปี้ย กรรมการ รับจ้าง