กระบี่ เขต 2 อ.เขาพนม

          สาขาลำดับที่  63   วันที่รับตำแหน่ง 08 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 15 ต.ค. 2541    วันที่ครบวาระ 07 เม.ย. 2561
สาขาพรรค กระบี่ เขต 2 อ.เขาพนม                
ที่ตั้งสาขาพรรค 274 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-701779          โทรสาร  075-701780            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายบุญเกตุ ตันบุตร
  1. นายบุญเกตุ ตันบุตร
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายบุญเกตุ ตันบุตร ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายสุคนธ์ สวัสดิภิรมย์
  2. นายสุคนธ์ สวัสดิภิรมย์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสุคนธ์ สวัสดิภิรมย์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายขยัน คงวารินทร์
  3. นายขยัน คงวารินทร์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายขยัน คงวารินทร์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางนาตยา กลับผดุง
  4. นางนาตยา กลับผดุง
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางนาตยา กลับผดุง รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายณัฐพงศ์ กล้างาม
  5. นายณัฐพงศ์ กล้างาม
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายณัฐพงศ์ กล้างาม เหรัญญิก รับจ้าง
 • น.ส.ไพรัตน์ พูลพงศ์
  6. น.ส.ไพรัตน์ พูลพงศ์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 น.ส.ไพรัตน์ พูลพงศ์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายวิรัช ชูเดชา
  7. นายวิรัช ชูเดชา
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายวิรัช ชูเดชา โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวีระ ฟุ้งเฟื่อง
  8. นายวีระ ฟุ้งเฟื่อง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายวีระ ฟุ้งเฟื่อง กรรมการ ทำสวน
 • น.ส.สุปราณี สาเมาะ1
  9. น.ส.สุปราณี สาเมาะ1
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 น.ส.สุปราณี สาเมาะ1 กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุนทร มณีมีย
  10. นายสุนทร มณีมีย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสุนทร มณีมีย กรรมการ ทำสวน
 • นายเกื้อกูล พัฒนสิงห์
  11. นายเกื้อกูล พัฒนสิงห์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายเกื้อกูล พัฒนสิงห์ กรรมการ รับจ้าง