กระบี่ เขต 3 อ.คลองท่อม

          สาขาลำดับที่  216   วันที่รับตำแหน่ง 12 พ.ค. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 08 ธ.ค. 2542    วันที่ครบวาระ 11 พ.ค. 2561
สาขาพรรค กระบี่ เขต 3 อ.คลองท่อม                
ที่ตั้งสาขาพรรค 59/1 ม.1 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-667840          โทรสาร  075-667840            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายธรรมรักษ์ จงรักษ์
  1. นายธรรมรักษ์ จงรักษ์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายธรรมรักษ์ จงรักษ์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสวาสดิ์ ต่อติด
  2. นายสวาสดิ์ ต่อติด
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสวาสดิ์ ต่อติด รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ส่งแสง
  3. นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ส่งแสง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ส่งแสง เลขานุการ รับจ้าง
 • นายผิว บุครสุด
  4. นายผิว บุครสุด
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายผิว บุครสุด รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางศุมณฑกาญจต์ นวลมี
  5. นางศุมณฑกาญจต์ นวลมี
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางศุมณฑกาญจต์ นวลมี เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายนริต จันทร์ส่งแสง
  6. นายนริต จันทร์ส่งแสง
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายนริต จันทร์ส่งแสง นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสุภาพ ปานชู
  7. นายสุภาพ ปานชู
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสุภาพ ปานชู โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายประเสริฐ แสล่หมัน
  8. นายประเสริฐ แสล่หมัน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายประเสริฐ แสล่หมัน กรรมการ รับจ้าง
 • นางจิลลวัณย์ สุทธิเกิด
  9. นางจิลลวัณย์ สุทธิเกิด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางจิลลวัณย์ สุทธิเกิด กรรมการ รับจ้าง
 • นายภักร์ แก้วตั้ง
  10. นายภักร์ แก้วตั้ง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายภักร์ แก้วตั้ง กรรมการ รับจ้าง
 • นายทัพพ์พงษ์ เกื้อชาติ
  11. นายทัพพ์พงษ์ เกื้อชาติ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายทัพพ์พงษ์ เกื้อชาติ กรรมการ รับจ้าง