จันทบุรี เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  161   วันที่รับตำแหน่ง 13 ส.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 11 พ.ย. 2536    วันที่ครบวาระ 12 ส.ค. 2558
สาขาพรรค จันทบุรี เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 13-15 ซ.1 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-313515          โทรสาร  039-302094            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสุบิน กิจจานนท์
  1. นายสุบิน กิจจานนท์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสุบิน กิจจานนท์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางมุกดา อรรถเจดีย์
  2. นางมุกดา อรรถเจดีย์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นางมุกดา อรรถเจดีย์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางวันทนีย์ อุดมประสิทธิ์
  3. นางวันทนีย์ อุดมประสิทธิ์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางวันทนีย์ อุดมประสิทธิ์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางนิตยา แซ่อึ้ง
  4. นางนิตยา แซ่อึ้ง
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางนิตยา แซ่อึ้ง รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายจงรักษ์ โปษยาอนุวัตร์
  5. นายจงรักษ์ โปษยาอนุวัตร์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายจงรักษ์ โปษยาอนุวัตร์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายหยั่น ธัญญะชาติ
  6. นายหยั่น ธัญญะชาติ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายหยั่น ธัญญะชาติ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางกนกศิริ สากลสกุล
  7. นางกนกศิริ สากลสกุล
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางกนกศิริ สากลสกุล โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายส่วน ทองเกิด
  8. นายส่วน ทองเกิด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายส่วน ทองเกิด กรรมการ รับจ้าง
 • นางกฤษณา กิจจานนท์
  9. นางกฤษณา กิจจานนท์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางกฤษณา กิจจานนท์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางสุดารัตน์ พยนต์เลิศ
  10. นางสุดารัตน์ พยนต์เลิศ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางสุดารัตน์ พยนต์เลิศ กรรมการ รับจ้าง
 • นางมาลี เรืองศิลป์
  11. นางมาลี เรืองศิลป์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางมาลี เรืองศิลป์ กรรมการ รับจ้าง