ฉะเชิงเทรา เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  209   วันที่รับตำแหน่ง 09 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 16 ส.ค. 2542    วันที่ครบวาระ 08 เม.ย. 2558
สาขาพรรค ฉะเชิงเทรา เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 47/20 ม.2 ถ.วัดป่าชินรังษี ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-536054                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายชาลี เจริญสุข
  1. นายชาลี เจริญสุข
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายชาลี เจริญสุข ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายสายัณห์ เกตุประยูร
  2. นายสายัณห์ เกตุประยูร
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสายัณห์ เกตุประยูร รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.อรกัญญา บัวดี
  3. น.ส.อรกัญญา บัวดี
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 น.ส.อรกัญญา บัวดี เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.พัชริดา เรียกจำรัส
  4. น.ส.พัชริดา เรียกจำรัส
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.พัชริดา เรียกจำรัส รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายปัญญา เอี๊ยบประเสริฐ
  5. นายปัญญา เอี๊ยบประเสริฐ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายปัญญา เอี๊ยบประเสริฐ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางอภิญญา เชื้อเงิน
  6. นางอภิญญา เชื้อเงิน
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางอภิญญา เชื้อเงิน นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายชัยพฤกษ์ อยู่สุข
  7. นายชัยพฤกษ์ อยู่สุข
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายชัยพฤกษ์ อยู่สุข โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางวันเพ็ญ บุญพุ่ม
  8. นางวันเพ็ญ บุญพุ่ม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางวันเพ็ญ บุญพุ่ม กรรมการ รับจ้าง
 • นายอธิวาสนะ เจริญสุข
  9. นายอธิวาสนะ เจริญสุข
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายอธิวาสนะ เจริญสุข กรรมการ รับจ้าง
 • นายสมชาย พิมสอาด
  10. นายสมชาย พิมสอาด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสมชาย พิมสอาด กรรมการ รับจ้าง
 • นายนารินทร์ ริ้วทอง
  11. นายนารินทร์ ริ้วทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายนารินทร์ ริ้วทอง กรรมการ รับจ้าง