ชลบุรี เขต 2 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  212   วันที่รับตำแหน่ง 09 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 16 ก.ย. 2542    วันที่ครบวาระ 08 เม.ย. 2561
สาขาพรรค ชลบุรี เขต 2 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 57/4 ถ.พาสเภตราต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-283822          โทรสาร  038-283208            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา
  1. นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา ประธานสาขาพรรค นักการเมือง
 • นายชวินโรจน์ ปิติมนตรีกุล
  2. นายชวินโรจน์ ปิติมนตรีกุล
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายชวินโรจน์ ปิติมนตรีกุล รองประธานสาขาพรรค ค้าขาย
 • นางเครือจิตต์ ดุลยพิทักษ์
  3. นางเครือจิตต์ ดุลยพิทักษ์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางเครือจิตต์ ดุลยพิทักษ์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางสาวพรทิพย์ สุมนวิริยะ
  4. นางสาวพรทิพย์ สุมนวิริยะ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางสาวพรทิพย์ สุมนวิริยะ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางธนภร ศรีชลวัฒนา
  5. นางธนภร ศรีชลวัฒนา
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางธนภร ศรีชลวัฒนา เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายวนัตน์ชัย อุดมสืบคำแก้ว
  6. นายวนัตน์ชัย อุดมสืบคำแก้ว
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายวนัตน์ชัย อุดมสืบคำแก้ว นายทะเบียนสมาชิกสาขา ทนายความ
 • นายอรรถเวทย์ ชยางศุ
  7. นายอรรถเวทย์ ชยางศุ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายอรรถเวทย์ ชยางศุ โฆษกสาขาพรรค ธุรกิจส่วนตัว
 • นายสาโรจน์ ถิรเนศ
  8. นายสาโรจน์ ถิรเนศ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสาโรจน์ ถิรเนศ กรรมการ รับจ้าง
 • นายกุลนิติ นาวาพนม
  9. นายกุลนิติ นาวาพนม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายกุลนิติ นาวาพนม กรรมการ ทนายความ
 • นายนิติพัฒน์ เถาว์จันทร์
  10. นายนิติพัฒน์ เถาว์จันทร์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายนิติพัฒน์ เถาว์จันทร์ กรรมการ ทนายความ