ชลบุรี เขต 5 อ.ศรีราชา

          สาขาลำดับที่  64   วันที่รับตำแหน่ง 30 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 30 ต.ค. 2526    วันที่ครบวาระ 29 เม.ย. 2558
สาขาพรรค ชลบุรี เขต 5 อ.ศรีราชา                
ที่ตั้งสาขาพรรค 271/346 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 038-414182 ต่อ 108                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายพรไพโรจน์ หมอยา
  1. นายพรไพโรจน์ หมอยา
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายพรไพโรจน์ หมอยา ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.ประเมิน ศรีทัศน์
  2. น.ส.ประเมิน ศรีทัศน์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 น.ส.ประเมิน ศรีทัศน์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายบุญสม ทองพูน
  3. นายบุญสม ทองพูน
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายบุญสม ทองพูน เลขานุการ รับจ้าง
 • นางธัญญลักษณ์ เปลี่ยนกลาง
  4. นางธัญญลักษณ์ เปลี่ยนกลาง
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางธัญญลักษณ์ เปลี่ยนกลาง รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.วิมลลักษณ์ อาคมวัฒนะ
  5. น.ส.วิมลลักษณ์ อาคมวัฒนะ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  5 น.ส.วิมลลักษณ์ อาคมวัฒนะ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.กฤดากร พรมทา
  6. น.ส.กฤดากร พรมทา
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 น.ส.กฤดากร พรมทา นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายศุภศักดิ์ ผลสมบูรณ์
  7. นายศุภศักดิ์ ผลสมบูรณ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  7 นายศุภศักดิ์ ผลสมบูรณ์ กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.ก้านตอง จีนสุกแสง
  8. น.ส.ก้านตอง จีนสุกแสง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 น.ส.ก้านตอง จีนสุกแสง กรรมการ รับจ้าง
 • นางพิมพ์ใจ โมดา
  9. นางพิมพ์ใจ โมดา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางพิมพ์ใจ โมดา กรรมการ รับจ้าง
 • นายวิชัย นฤภัย
  10. นายวิชัย นฤภัย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายวิชัย นฤภัย กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.น้ำอ้อย สูญกลาง
  11. น.ส.น้ำอ้อย สูญกลาง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 น.ส.น้ำอ้อย สูญกลาง กรรมการ รับจ้าง