กระบี่ เขต 1 อำเภอเมือง

          สาขาลำดับที่  07   วันที่รับตำแหน่ง 09 ม.ค. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 09 ม.ค. 2557    วันที่ครบวาระ 08 ม.ค. 2559
สาขาพรรค กระบี่ เขต 1 อำเภอเมือง          เขตเลือกตั้งที่  01    
ที่ตั้งสาขาพรรค 27/13 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-667840          โทรสาร  -            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
  1. นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสันติภาพ เกี่ยวข้อง
  2. นายสันติภาพ เกี่ยวข้อง
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสันติภาพ เกี่ยวข้อง รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายหร้อฝิ่น เหล่ชาย
  3. นายหร้อฝิ่น เหล่ชาย
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายหร้อฝิ่น เหล่ชาย เลขานุการ รับจ้าง
 • นายบำเรอ ปานมาตย์
  4. นายบำเรอ ปานมาตย์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายบำเรอ ปานมาตย์ รองเลขานุการ ทำสวน
 • นายวริทธิ นวลแก้ว
  5. นายวริทธิ นวลแก้ว
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายวริทธิ นวลแก้ว เหรัญญิก นักธุรกิจ
 • นางสรวงสุดา ชีพเจริญวงศ์
  6. นางสรวงสุดา ชีพเจริญวงศ์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางสรวงสุดา ชีพเจริญวงศ์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา ค้าขาย
 • นายอนุชา เกบุตร
  7. นายอนุชา เกบุตร
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายอนุชา เกบุตร โฆษกสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายวินิต ดวงจิตร
  8. นายวินิต ดวงจิตร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายวินิต ดวงจิตร กรรมการ ทำสวน
 • นายสลิล กำปา
  9. นายสลิล กำปา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสลิล กำปา กรรมการ ทำสวน
 • นางภัทราวดี กาหลง
  10. นางภัทราวดี กาหลง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางภัทราวดี กาหลง กรรมการ ค้าขาย
 • นายปรีชา เชื้อสง่า
  11. นายปรีชา เชื้อสง่า
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายปรีชา เชื้อสง่า กรรมการ ทำสวน