ตราด

          สาขาลำดับที่  14   วันที่รับตำแหน่ง 08 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 30 ก.ย. 2525    วันที่ครบวาระ 07 เม.ย. 2561
สาขาพรรค ตราด                 
ที่ตั้งสาขาพรรค 45/62 ถ.เทศบาล 5 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ 039-532788          โทรสาร  039-532789            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายศักดิ์ชัย เอี่ยมบุญญฤทธิ์
  1. นายศักดิ์ชัย เอี่ยมบุญญฤทธิ์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายศักดิ์ชัย เอี่ยมบุญญฤทธิ์ ประธานสาขาพรรค เกษตรกร
 • นายปทุม สุทธิธรรม
  2. นายปทุม สุทธิธรรม
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายปทุม สุทธิธรรม รองประธานสาขาพรรค ธุรกิจส่วนตัว
 • นางขวัญเมือง สารวุฒิ
  3. นางขวัญเมือง สารวุฒิ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางขวัญเมือง สารวุฒิ เลขานุการ ทำสวน
 • นางสาวอรุณรัตน์ สูงสกุล
  4. นางสาวอรุณรัตน์ สูงสกุล
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางสาวอรุณรัตน์ สูงสกุล รองเลขานุการ ธุรกิจส่วนตัว
 • นางรัศมี เพียรชอบ
  5. นางรัศมี เพียรชอบ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางรัศมี เพียรชอบ เหรัญญิก ธุรกิจส่วนตัว
 • นายธานี สุดบูรพา
  6. นายธานี สุดบูรพา
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายธานี สุดบูรพา นายทะเบียนสมาชิกสาขา ธุรกิจส่วนตัว
 • นายมงคล กิมสร้อย
  7. นายมงคล กิมสร้อย
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายมงคล กิมสร้อย โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสุพจน์ แดงชมภู
  8. นายสุพจน์ แดงชมภู
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสุพจน์ แดงชมภู กรรมการ ค้าขาย
 • นางทุเรีบย ขาวคม
  9. นางทุเรีบย ขาวคม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางทุเรีบย ขาวคม กรรมการ ค้าขาย
 • นายไชยา หัษฎงคต
  10. นายไชยา หัษฎงคต
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายไชยา หัษฎงคต กรรมการ ธุรกิจส่วนตัว
 • นางวิไลวรรณ์ เอิบสภาพ
  11. นางวิไลวรรณ์ เอิบสภาพ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางวิไลวรรณ์ เอิบสภาพ กรรมการ ค้าขาย