นนทบุรี เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  226   วันที่รับตำแหน่ง 09 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 07 ก.ย. 2543    วันที่ครบวาระ 08 เม.ย. 2558
สาขาพรรค นนทบุรี เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 74/5ม.9 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายประกอบ สังข์โต
  1. นายประกอบ สังข์โต
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายประกอบ สังข์โต ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • พ.อ.สำคัญ นพคุณ
  2. พ.อ.สำคัญ นพคุณ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 พ.อ.สำคัญ นพคุณ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางรำไพพรรณ ครองชนม์
  3. นางรำไพพรรณ ครองชนม์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางรำไพพรรณ ครองชนม์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางธนพรรณ ชาวกมล
  4. นางธนพรรณ ชาวกมล
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางธนพรรณ ชาวกมล รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางกนกวรรณ รังคดิลก
  5. นางกนกวรรณ รังคดิลก
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางกนกวรรณ รังคดิลก เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายปรัญชัย ปานอุทัย
  6. นายปรัญชัย ปานอุทัย
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายปรัญชัย ปานอุทัย นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายภาคภูมิ เรืองดิษฐ์
  7. นายภาคภูมิ เรืองดิษฐ์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายภาคภูมิ เรืองดิษฐ์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสมปอง ภู่มุสิก
  8. นายสมปอง ภู่มุสิก
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสมปอง ภู่มุสิก กรรมการ รับจ้าง
 • นางเบญจา วงษ์พิไลวัฒน์
  9. นางเบญจา วงษ์พิไลวัฒน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางเบญจา วงษ์พิไลวัฒน์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุวิยะพรรณ สุวรรณโณ
  10. นายสุวิยะพรรณ สุวรรณโณ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสุวิยะพรรณ สุวรรณโณ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุเจตน์ ศรีเมืองมาก
  11. นายสุเจตน์ ศรีเมืองมาก
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายสุเจตน์ ศรีเมืองมาก กรรมการ รับจ้าง