นนทบุรี เขต 3 อ.บางกรวย

          สาขาลำดับที่  26   วันที่รับตำแหน่ง 17 มี.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 26 มี.ค. 2546    วันที่ครบวาระ 16 มี.ค. 2558
สาขาพรรค นนทบุรี เขต 3 อ.บางกรวย                
ที่ตั้งสาขาพรรค 38/5 ม.1 ถ.นครอินทร์ ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 02-4962491-4          โทรสาร  02-4962495            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายพิพัฒน์ เกวียกกุทัณฑ์
  1. นายพิพัฒน์ เกวียกกุทัณฑ์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายพิพัฒน์ เกวียกกุทัณฑ์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายชูชัย ภู่ประกรณ์
  2. นายชูชัย ภู่ประกรณ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายชูชัย ภู่ประกรณ์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายกัณฑโชค นิราศภัย
  3. นายกัณฑโชค นิราศภัย
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายกัณฑโชค นิราศภัย เลขานุการ รับจ้าง
 • นายกัมพล อดิศรไพศาล
  4. นายกัมพล อดิศรไพศาล
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายกัมพล อดิศรไพศาล รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.เทวี มิ่งขวัญ
  5. น.ส.เทวี มิ่งขวัญ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส.เทวี มิ่งขวัญ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายสุชิน คุ้มวัน
  6. นายสุชิน คุ้มวัน
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายสุชิน คุ้มวัน นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางสมคิด โตสิริกุลชัย
  7. นางสมคิด โตสิริกุลชัย
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางสมคิด โตสิริกุลชัย โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายกล้าณรงค์ วิเชียรเขียว
  8. นายกล้าณรงค์ วิเชียรเขียว
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายกล้าณรงค์ วิเชียรเขียว กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุวรรณ ชื่นสนุทร
  9. นายสุวรรณ ชื่นสนุทร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสุวรรณ ชื่นสนุทร กรรมการ รับจ้าง
 • นางประคองศรี มีมุ่งธรรม
  10. นางประคองศรี มีมุ่งธรรม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางประคองศรี มีมุ่งธรรม กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.ปราณี เปียใย
  11. น.ส.ปราณี เปียใย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 น.ส.ปราณี เปียใย กรรมการ รับจ้าง