ปทุมธานี เขต 1 อ.เมือง - คอลงหลวง

          สาขาลำดับที่  71   วันที่รับตำแหน่ง 02 ต.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 27 ธ.ค. 2544    วันที่ครบวาระ 01 ต.ค. 2558
สาขาพรรค ปทุมธานี เขต 1 อ.เมือง - คอลงหลวง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 10/27 ม.14 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-9086119          โทรสาร  02-9085597            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายบรรจง นาคน้อย
  1. นายบรรจง นาคน้อย
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายบรรจง นาคน้อย ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายสรวิศ ร่มโพธิ์ไทร
  2. นายสรวิศ ร่มโพธิ์ไทร
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสรวิศ ร่มโพธิ์ไทร รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางอำนวย สุทัตโต
  3. นางอำนวย สุทัตโต
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางอำนวย สุทัตโต เลขานุการ รับจ้าง
 • นางรัสรินทร์ นิธิอริยนันท์
  4. นางรัสรินทร์ นิธิอริยนันท์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางรัสรินทร์ นิธิอริยนันท์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายจรัญ ภุมรินทร์
  5. นายจรัญ ภุมรินทร์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายจรัญ ภุมรินทร์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • น.ส.ธันยาภัทร์ ธนฉัตร์เรืองกุล
  6. น.ส.ธันยาภัทร์ ธนฉัตร์เรืองกุล
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 น.ส.ธันยาภัทร์ ธนฉัตร์เรืองกุล นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสมัย รามัญอุดม
  7. นายสมัย รามัญอุดม
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสมัย รามัญอุดม โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • ดร.พรชัย อักกะโชติกุล
  8. ดร.พรชัย อักกะโชติกุล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 ดร.พรชัย อักกะโชติกุล กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุมลศักดิ์ ปิติสินชูชัย
  9. นายสุมลศักดิ์ ปิติสินชูชัย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสุมลศักดิ์ ปิติสินชูชัย กรรมการ รับจ้าง
 • นางสดใส โพธิ์ใหญ่
  10. นางสดใส โพธิ์ใหญ่
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางสดใส โพธิ์ใหญ่ กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.สมร นุ่มพุ่ม
  11. น.ส.สมร นุ่มพุ่ม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 น.ส.สมร นุ่มพุ่ม กรรมการ รับจ้าง