ประจวบฯ เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  230   วันที่รับตำแหน่ง 29 มี.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 26 ม.ค. 2544    วันที่ครบวาระ 28 มี.ค. 2557
สาขาพรรค ประจวบฯ เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 555 ม.6 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ 77180
โทรศัพท์ 032-2689445          โทรสาร  083-9275749            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายธีรศักดิ์ วรรณวชิรกุล
  1. นายธีรศักดิ์ วรรณวชิรกุล
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายธีรศักดิ์ วรรณวชิรกุล ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายสมปอง สร้อยทอง
  2. นายสมปอง สร้อยทอง
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสมปอง สร้อยทอง รองประธานสาขาพรรค ข้าราชการบำนาญ
 • นายศรราม ไหลล้น
  3. นายศรราม ไหลล้น
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายศรราม ไหลล้น เลขานุการ ข้าราชการบำนาญ
 • นายนิเวช กฤตานุสาร
  4. นายนิเวช กฤตานุสาร
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายนิเวช กฤตานุสาร รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายมานัส เทศแท้
  5. นายมานัส เทศแท้
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายมานัส เทศแท้ เหรัญญิก นักธุรกิจ
 • น.ส.ยุพิน มหาลาภก่อเกียรติ
  6. น.ส.ยุพิน มหาลาภก่อเกียรติ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 น.ส.ยุพิน มหาลาภก่อเกียรติ นายทะเบียนสมาชิกสาขา ค้าขาย
 • นายนิวัฒน์ แซ่ตั้ง
  7. นายนิวัฒน์ แซ่ตั้ง
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายนิวัฒน์ แซ่ตั้ง โฆษกสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นางหงษ์ พฤกษาพันธุ์รัตน์
  8. นางหงษ์ พฤกษาพันธุ์รัตน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางหงษ์ พฤกษาพันธุ์รัตน์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางเทียมจันทร์ เล็กประเสริฐ
  9. นางเทียมจันทร์ เล็กประเสริฐ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางเทียมจันทร์ เล็กประเสริฐ กรรมการ รับจ้าง
 • นายชาญชัย กลิ่นบัว
  10. นายชาญชัย กลิ่นบัว
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายชาญชัย กลิ่นบัว กรรมการ รับจ้าง
 • นายจักรกฤช อินทะเกตุ
  11. นายจักรกฤช อินทะเกตุ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายจักรกฤช อินทะเกตุ กรรมการ รับจ้าง