ประจวบฯ เขต 2 อ.ปราณบุรี

          สาขาลำดับที่  213   วันที่รับตำแหน่ง 11 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 27 ต.ค. 2542    วันที่ครบวาระ 10 เม.ย. 2561
สาขาพรรค ประจวบฯ เขต 2 อ.ปราณบุรี                
ที่ตั้งสาขาพรรค 179/11 ม.11 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ 77120
โทรศัพท์ 032-623235          โทรสาร  032-623235            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายชวลิต รัตนสุทธิกุล
  1. นายชวลิต รัตนสุทธิกุล
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายชวลิต รัตนสุทธิกุล ประธานสาขาพรรค ธุรกิจส่วนตัว
 • นายละออ จงศรี
  2. นายละออ จงศรี
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายละออ จงศรี รองประธานสาขาพรรค ธุรกิจส่วนตัว
 • นายสายหยุด น้ำกลั่น
  3. นายสายหยุด น้ำกลั่น
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายสายหยุด น้ำกลั่น เลขานุการ ธุรกิจส่วนตัว
 • นายจำนงค์ เทียนอิ่ม
  4. นายจำนงค์ เทียนอิ่ม
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายจำนงค์ เทียนอิ่ม รองเลขานุการ ธุรกิจส่วนตัว
 • น.ส.บุญธรรม แซ่ว่อง
  5. น.ส.บุญธรรม แซ่ว่อง
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส.บุญธรรม แซ่ว่อง เหรัญญิก ธุรกิจส่วนตัว
 • นายชลอ เกิดชะชะ
  6. นายชลอ เกิดชะชะ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายชลอ เกิดชะชะ นายทะเบียนสมาชิกสาขา ธุรกิจส่วนตัว
 • นายวิสุทธิ์ บุญยศักดิ์เสรี
  7. นายวิสุทธิ์ บุญยศักดิ์เสรี
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายวิสุทธิ์ บุญยศักดิ์เสรี โฆษกสาขาพรรค ธุรกิจส่วนตัว
 • นางทองย้อย เกิดหิน
  8. นางทองย้อย เกิดหิน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางทองย้อย เกิดหิน กรรมการ ธุรกิจส่วนตัว
 • นางศิราพร อุระทัย
  9. นางศิราพร อุระทัย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางศิราพร อุระทัย กรรมการ ธุรกิจส่วนตัว
 • นายสมจิตร เฉินสุวรรณ
  10. นายสมจิตร เฉินสุวรรณ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสมจิตร เฉินสุวรรณ กรรมการ ธุรกิจส่วนตัว
 • นางรำพรรณ์ ผงโนนแดง
  11. นางรำพรรณ์ ผงโนนแดง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางรำพรรณ์ ผงโนนแดง กรรมการ ธุรกิจส่วนตัว