ปราจีนบุรี เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  62   วันที่รับตำแหน่ง 09 ต.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 30 ส.ค. 2526    วันที่ครบวาระ 08 ต.ค. 2558
สาขาพรรค ปราจีนบุรี เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 1208 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายณรงค์ มาสแสง
  1. นายณรงค์ มาสแสง
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายณรงค์ มาสแสง ประธานสาขาพรรค ข้าราชการบำนาญ
 • นายเสรี เพียรชอบ
  2. นายเสรี เพียรชอบ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายเสรี เพียรชอบ รองประธานสาขาพรรค ข้าราชการบำนาญ
 • นางสำราญ ยะประดิษฐ์
  3. นางสำราญ ยะประดิษฐ์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางสำราญ ยะประดิษฐ์ เลขานุการ ค้าขาย
 • นางสมปอง อิศรางกูร ณ อยุธยา
  4. นางสมปอง อิศรางกูร ณ อยุธยา
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางสมปอง อิศรางกูร ณ อยุธยา รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.สมควร ยะอะเสม
  5. น.ส.สมควร ยะอะเสม
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส.สมควร ยะอะเสม เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางมาลี นิ่มนวล
  6. นางมาลี นิ่มนวล
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางมาลี นิ่มนวล นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายจรูญ ดอนปัด
  7. นายจรูญ ดอนปัด
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายจรูญ ดอนปัด โฆษกสาขาพรรค เกษตรกร
 • นางประกอบ พงษ์ภักดี
  8. นางประกอบ พงษ์ภักดี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางประกอบ พงษ์ภักดี กรรมการ ค้าขาย
 • นายสุนทร บรรจงกิจ
  9. นายสุนทร บรรจงกิจ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสุนทร บรรจงกิจ กรรมการ เกษตรกร
 • น.ส.นงค์นุช เครือเล็ก
  10. น.ส.นงค์นุช เครือเล็ก
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 น.ส.นงค์นุช เครือเล็ก กรรมการ เกษตรกร
 • นายปราโมทย์ ชาวเมือง
  11. นายปราโมทย์ ชาวเมือง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายปราโมทย์ ชาวเมือง กรรมการ รับจ้าง