ปราจีนบุรี เขต 2 อ.กบินทร์บุรี

          สาขาลำดับที่  217   วันที่รับตำแหน่ง 19 มิ.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 10 ม.ค. 2543    วันที่ครบวาระ 18 มิ.ย. 2558
สาขาพรรค ปราจีนบุรี เขต 2 อ.กบินทร์บุรี                
ที่ตั้งสาขาพรรค 297 ม.1 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-505543                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายประดิษฐ์ กุลหลี
  1. นายประดิษฐ์ กุลหลี
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายประดิษฐ์ กุลหลี ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายนุสิต ปางเดิม
  2. นายนุสิต ปางเดิม
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายนุสิต ปางเดิม รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายมานพ ยาคำ
  3. นายมานพ ยาคำ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายมานพ ยาคำ เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.ปราณี บุญประสิทธิ์
  4. น.ส.ปราณี บุญประสิทธิ์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.ปราณี บุญประสิทธิ์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.วิภา เชื้อทอง
  5. น.ส.วิภา เชื้อทอง
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส.วิภา เชื้อทอง เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายบุญมา ดอนจวง
  6. นายบุญมา ดอนจวง
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายบุญมา ดอนจวง นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสุทธิพงษ์ ศิระมานะกุล
  7. นายสุทธิพงษ์ ศิระมานะกุล
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสุทธิพงษ์ ศิระมานะกุล โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายพูนสุข เลาหสินนุรักษ์
  8. นายพูนสุข เลาหสินนุรักษ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายพูนสุข เลาหสินนุรักษ์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายจำเนียร วงษ์รินทร์
  9. นายจำเนียร วงษ์รินทร์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายจำเนียร วงษ์รินทร์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายทองดี บุญประสิทธิ์
  10. นายทองดี บุญประสิทธิ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายทองดี บุญประสิทธิ์ กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.สุรีพร จั่นสอน
  11. น.ส.สุรีพร จั่นสอน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 น.ส.สุรีพร จั่นสอน กรรมการ รับจ้าง