เพชรบุรี เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  177   วันที่รับตำแหน่ง 10 ก.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 31 ส.ค. 2542    วันที่ครบวาระ 09 ก.ค. 2557
สาขาพรรค เพชรบุรี เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 103 ม.3 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-493467          โทรสาร  032-454343            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางอวยพร พลบุตร
  1. นางอวยพร พลบุตร
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางอวยพร พลบุตร ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายณัฐวัฒน์ สัจจริงธนาภา
  2. นายณัฐวัฒน์ สัจจริงธนาภา
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายณัฐวัฒน์ สัจจริงธนาภา รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายพิเชษฐ์ จันทร์เต็มดวง
  3. นายพิเชษฐ์ จันทร์เต็มดวง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายพิเชษฐ์ จันทร์เต็มดวง เลขานุการ รับจ้าง
 • นายสมพร พรามบุญยอด
  4. นายสมพร พรามบุญยอด
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายสมพร พรามบุญยอด รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางอารีย์ ยมะสมิต
  5. นางอารีย์ ยมะสมิต
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางอารีย์ ยมะสมิต เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายอำนวย แจ่มจำรัส
  6. นายอำนวย แจ่มจำรัส
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายอำนวย แจ่มจำรัส นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายประยุทธ จันระจา
  7. นายประยุทธ จันระจา
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายประยุทธ จันระจา โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอภิชาติ เพชรพันธ์ช่าง
  8. นายอภิชาติ เพชรพันธ์ช่าง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายอภิชาติ เพชรพันธ์ช่าง กรรมการ รับจ้าง
 • นายอเนกตะวัน แสงปลั่ง
  9. นายอเนกตะวัน แสงปลั่ง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายอเนกตะวัน แสงปลั่ง กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.ดวงจันทร์ เหลืองอร่าม
  10. น.ส.ดวงจันทร์ เหลืองอร่าม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 น.ส.ดวงจันทร์ เหลืองอร่าม กรรมการ รับจ้าง
 • นางอารมณ์ แสงจินดา
  11. นางอารมณ์ แสงจินดา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางอารมณ์ แสงจินดา กรรมการ รับจ้าง