เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง

          สาขาลำดับที่  224   วันที่รับตำแหน่ง 04 ธ.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 15 ส.ค. 2543    วันที่ครบวาระ 03 ธ.ค. 2557
สาขาพรรค เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 244/4 ม.10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 032-591239          โทรสาร  032-591044-47            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายแรม อาจอ่อนศรี
  1. นายแรม อาจอ่อนศรี
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายแรม อาจอ่อนศรี ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายกฤษฎา นกแก้ว
  2. นายกฤษฎา นกแก้ว
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายกฤษฎา นกแก้ว รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางสงกรานต์ นวมงาม
  3. นางสงกรานต์ นวมงาม
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางสงกรานต์ นวมงาม เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.นุชจรี ยอดโฉมฉิม
  4. น.ส.นุชจรี ยอดโฉมฉิม
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.นุชจรี ยอดโฉมฉิม รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายเนือง สาลี
  5. นายเนือง สาลี
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายเนือง สาลี เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายพิทักษ์ อินทร์จันทร์
  6. นายพิทักษ์ อินทร์จันทร์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายพิทักษ์ อินทร์จันทร์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายยงยุทธ ซื้อสัตย์
  7. นายยงยุทธ ซื้อสัตย์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายยงยุทธ ซื้อสัตย์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสมนึก สาลี
  8. นายสมนึก สาลี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสมนึก สาลี กรรมการ รับจ้าง
 • นายมน น่วมดี
  9. นายมน น่วมดี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายมน น่วมดี กรรมการ รับจ้าง
 • นางชลิน ยอดโฉมฉิน
  10. นางชลิน ยอดโฉมฉิน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางชลิน ยอดโฉมฉิน กรรมการ รับจ้าง
 • นายโสภณ พรายศรี
  11. นายโสภณ พรายศรี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายโสภณ พรายศรี กรรมการ รับจ้าง