พระนครศรีฯ เขต 2 อ.มหาราช

          สาขาลำดับที่  52   วันที่รับตำแหน่ง 08 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 31 ต.ค. 2543    วันที่ครบวาระ 07 เม.ย. 2561
สาขาพรรค พระนครศรีฯ เขต 2 อ.มหาราช                
ที่ตั้งสาขาพรรค 36/5 ม.5 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีฯ 13150
โทรศัพท์ 081-9968536          โทรสาร  035-766263            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

    ลำดับ

    ชื่อ-สกุล

    ตำแหน่ง

    อาชีพ

  • นายบุญชู  เฉลิมกิจ
    1. นายบุญชู เฉลิมกิจ
    ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
    1 นายบุญชู เฉลิมกิจ ประธานสาขาพรรค นักการเมือง
  • นายเพ็ง  วัดวงค์
    2. นายเพ็ง วัดวงค์
    ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
    2 นายเพ็ง วัดวงค์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
  • นายวรพจน์  เทียมเพ็ญ
    3. นายวรพจน์ เทียมเพ็ญ
    ตำแหน่ง : เลขานุการ
    3 นายวรพจน์ เทียมเพ็ญ เลขานุการ ค้าขาย
  • นายฉลาด  กองสุทธิ์ใจ
    4. นายฉลาด กองสุทธิ์ใจ
    ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
    4 นายฉลาด กองสุทธิ์ใจ รองเลขานุการ เกษตรกร
  • นายวัลลภ  ฟองพิกุล
    5. นายวัลลภ ฟองพิกุล
    ตำแหน่ง : เหรัญญิก
    5 นายวัลลภ ฟองพิกุล เหรัญญิก ทนายความ
  • นายเอกราช  ใกล้สว่าง
    6. นายเอกราช ใกล้สว่าง
    ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
    6 นายเอกราช ใกล้สว่าง นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
  • นายมานิต  ฤทธิสาร
    7. นายมานิต ฤทธิสาร
    ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
    7 นายมานิต ฤทธิสาร โฆษกสาขาพรรค เกษตรกร
  • นางสุทาทิพย์  เทศวัตร
    8. นางสุทาทิพย์ เทศวัตร
    ตำแหน่ง : กรรมการ
    8 นางสุทาทิพย์ เทศวัตร กรรมการ รับจ้าง
  • นางริศรา ใกล้สว่าง
    9. นางริศรา ใกล้สว่าง
    ตำแหน่ง : กรรมการ
    9 นางริศรา ใกล้สว่าง กรรมการ รับจ้าง
  • นายชูชาติ จำเนียรกิจ
    10. นายชูชาติ จำเนียรกิจ
    ตำแหน่ง : กรรมการ
    10 นายชูชาติ จำเนียรกิจ กรรมการ รับจ้าง
  • นายบัณฑิต ธรรมรักขิโต
    11. นายบัณฑิต ธรรมรักขิโต
    ตำแหน่ง : กรรมการ
    11 นายบัณฑิต ธรรมรักขิโต กรรมการ รับจ้าง