พระนครศรีฯ เขต 2 อ.มหาราช

          สาขาลำดับที่  52   วันที่รับตำแหน่ง 08 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 31 ต.ค. 2543    วันที่ครบวาระ 07 เม.ย. 2561
สาขาพรรค พระนครศรีฯ เขต 2 อ.มหาราช                
ที่ตั้งสาขาพรรค 36/5 ม.5 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีฯ 13150
โทรศัพท์ 081-9968536          โทรสาร  035-766263            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายบุญชู เฉลิมกิจ
  1. นายบุญชู เฉลิมกิจ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายบุญชู เฉลิมกิจ ประธานสาขาพรรค นักการเมือง
 • นายเพ็ง วัดวงค์
  2. นายเพ็ง วัดวงค์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายเพ็ง วัดวงค์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวรพจน์ เทียมเพ็ญ
  3. นายวรพจน์ เทียมเพ็ญ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายวรพจน์ เทียมเพ็ญ เลขานุการ ค้าขาย
 • นายฉลาด กองสุทธิ์ใจ
  4. นายฉลาด กองสุทธิ์ใจ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายฉลาด กองสุทธิ์ใจ รองเลขานุการ เกษตรกร
 • นายวัลลภ ฟองพิกุล
  5. นายวัลลภ ฟองพิกุล
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายวัลลภ ฟองพิกุล เหรัญญิก ทนายความ
 • นายเอกราช ใกล้สว่าง
  6. นายเอกราช ใกล้สว่าง
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายเอกราช ใกล้สว่าง นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายมานิต ฤทธิสาร
  7. นายมานิต ฤทธิสาร
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายมานิต ฤทธิสาร โฆษกสาขาพรรค เกษตรกร
 • นางสุทาทิพย์ เทศวัตร
  8. นางสุทาทิพย์ เทศวัตร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางสุทาทิพย์ เทศวัตร กรรมการ รับจ้าง
 • นางริศรา ใกล้สว่าง
  9. นางริศรา ใกล้สว่าง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางริศรา ใกล้สว่าง กรรมการ รับจ้าง
 • นายชูชาติ จำเนียรกิจ
  10. นายชูชาติ จำเนียรกิจ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายชูชาติ จำเนียรกิจ กรรมการ รับจ้าง
 • นายบัณฑิต ธรรมรักขิโต
  11. นายบัณฑิต ธรรมรักขิโต
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายบัณฑิต ธรรมรักขิโต กรรมการ รับจ้าง