ราชบุรี เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  158   วันที่รับตำแหน่ง 05 เม.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 05 เม.ย. 2536    วันที่ครบวาระ 04 เม.ย. 2557
สาขาพรรค ราชบุรี เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 80/22 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032-325532-3          โทรสาร  032-315531            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางกัลยา ศิริเนาวกุล
  1. นางกัลยา ศิริเนาวกุล
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางกัลยา ศิริเนาวกุล ประธานสาขาพรรค แม่บ้าน
 • น.ส.วัลลภา เรืองแจ่มจำรัส
  2. น.ส.วัลลภา เรืองแจ่มจำรัส
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  2 น.ส.วัลลภา เรืองแจ่มจำรัส เลขานุการ รับจ้าง
 • นายสุชาติ ธนานุสาธิ์
  3. นายสุชาติ ธนานุสาธิ์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  3 นายสุชาติ ธนานุสาธิ์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายพิสัณห์ เรืองเดช
  4. นายพิสัณห์ เรืองเดช
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  4 นายพิสัณห์ เรืองเดช เหรัญญิก นักการเมือง
 • น.ส.ศรีนิล จิตงามขำ
  5. น.ส.ศรีนิล จิตงามขำ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  5 น.ส.ศรีนิล จิตงามขำ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายชัยวัฒน์ จะวะนะ
  6. นายชัยวัฒน์ จะวะนะ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  6 นายชัยวัฒน์ จะวะนะ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางสาวทองสุข พุ่มสงวน
  7. นางสาวทองสุข พุ่มสงวน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  7 นางสาวทองสุข พุ่มสงวน กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุทิน ภู่ฉุน
  8. นายสุทิน ภู่ฉุน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสุทิน ภู่ฉุน กรรมการ รับจ้าง
 • นายมานิต วรรณศิริ
  9. นายมานิต วรรณศิริ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายมานิต วรรณศิริ กรรมการ รับจ้าง
 • นายณรงค์ชัย จุ้ยเจริญ
  10. นายณรงค์ชัย จุ้ยเจริญ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายณรงค์ชัย จุ้ยเจริญ กรรมการ รับจ้าง