ราชบุรี เขต 2 อ.ปากท่อ

          สาขาลำดับที่  74   วันที่รับตำแหน่ง 13 พ.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 27 ก.ค. 2544    วันที่ครบวาระ 12 พ.ย. 2557
สาขาพรรค ราชบุรี เขต 2 อ.ปากท่อ                
ที่ตั้งสาขาพรรค 31 ม.2 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
โทรศัพท์ 032-281417                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายธรรมวิชญ์ จิตติบุญประเสริฐ
  1. นายธรรมวิชญ์ จิตติบุญประเสริฐ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายธรรมวิชญ์ จิตติบุญประเสริฐ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายชาคริษ ปุญญพัฒน์
  2. นายชาคริษ ปุญญพัฒน์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายชาคริษ ปุญญพัฒน์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางประนอม ภูมิราช
  3. นางประนอม ภูมิราช
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางประนอม ภูมิราช เลขานุการ ค้าขาย
 • นางกัลยาณี เกื้อกูลสกุลกิจ
  4. นางกัลยาณี เกื้อกูลสกุลกิจ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางกัลยาณี เกื้อกูลสกุลกิจ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางกัลยา มาคะสิระ
  5. นางกัลยา มาคะสิระ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางกัลยา มาคะสิระ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายบุญชู ทับทิมทราย
  6. นายบุญชู ทับทิมทราย
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายบุญชู ทับทิมทราย นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายกิตติเดช เมืองอู่มงคล
  7. นายกิตติเดช เมืองอู่มงคล
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายกิตติเดช เมืองอู่มงคล โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางสมพร แก้วคนตรง
  8. นางสมพร แก้วคนตรง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางสมพร แก้วคนตรง กรรมการ รับจ้าง
 • นายบุญยิ่ง ศรีดารา
  9. นายบุญยิ่ง ศรีดารา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายบุญยิ่ง ศรีดารา กรรมการ รับจ้าง
 • นายจวน ภู่ระหงษ์
  10. นายจวน ภู่ระหงษ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายจวน ภู่ระหงษ์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายเสน่ห์ สินธ์ภมร
  11. นายเสน่ห์ สินธ์ภมร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายเสน่ห์ สินธ์ภมร กรรมการ รับจ้าง