ระยอง เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  96   วันที่รับตำแหน่ง 08 พ.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 04 พ.ย. 2528    วันที่ครบวาระ 07 พ.ค. 2557
สาขาพรรค ระยอง เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 115/33 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.พะตง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-645485                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสมบัติ ตั้งธนไพบูลย
  1. นายสมบัติ ตั้งธนไพบูลย
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสมบัติ ตั้งธนไพบูลย ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายธีรวิทย์ เชื้อวัฒนวาณิชย์
  2. นายธีรวิทย์ เชื้อวัฒนวาณิชย์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายธีรวิทย์ เชื้อวัฒนวาณิชย์ รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายชัชวาลย์ แย้มกลิ่น
  3. นายชัชวาลย์ แย้มกลิ่น
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายชัชวาลย์ แย้มกลิ่น เลขานุการ รับจ้าง
 • นายจักตรี วสันต์ชื่น
  4. นายจักตรี วสันต์ชื่น
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายจักตรี วสันต์ชื่น รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางสุนิษฐา เปาอินทร์
  5. นางสุนิษฐา เปาอินทร์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางสุนิษฐา เปาอินทร์ เหรัญญิก นักธุรกิจ
 • นายศรายุทธ สรีระพร
  6. นายศรายุทธ สรีระพร
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายศรายุทธ สรีระพร นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางอำไพ วงเวียน
  7. นางอำไพ วงเวียน
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางอำไพ วงเวียน โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายไพเราะ ฟุ้งมาก
  8. นายไพเราะ ฟุ้งมาก
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายไพเราะ ฟุ้งมาก กรรมการ รับจ้าง
 • นายเฉลียว ช่างสุวรรณ
  9. นายเฉลียว ช่างสุวรรณ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายเฉลียว ช่างสุวรรณ กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.นปภา อุตสาหะ
  10. น.ส.นปภา อุตสาหะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 น.ส.นปภา อุตสาหะ กรรมการ รับจ้าง
 • นายบุญปลูก ณีวงษ์
  11. นายบุญปลูก ณีวงษ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายบุญปลูก ณีวงษ์ กรรมการ นักธุรกิจ