ลพบุรี เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  218   วันที่รับตำแหน่ง 12 มิ.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 02 ก.พ. 2543    วันที่ครบวาระ 11 มิ.ย. 2557
สาขาพรรค ลพบุรี เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 29/1-4 ซ.ศรีสุริโยทัย 1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-613600          โทรสาร  036411420            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายวีระศักดิ์ วิสิฐศักดิ์ชัย
  1. นายวีระศักดิ์ วิสิฐศักดิ์ชัย
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายวีระศักดิ์ วิสิฐศักดิ์ชัย ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายนพรุจ วงษ์สุนทร
  2. นายนพรุจ วงษ์สุนทร
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายนพรุจ วงษ์สุนทร รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • ว่าที่ ร.อ.โตมร ธาราภูมิ
  3. ว่าที่ ร.อ.โตมร ธาราภูมิ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 ว่าที่ ร.อ.โตมร ธาราภูมิ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางไพรัตน์ มาณะสม
  4. นางไพรัตน์ มาณะสม
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางไพรัตน์ มาณะสม รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางจันทนี ไทยเจริญ
  5. นางจันทนี ไทยเจริญ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางจันทนี ไทยเจริญ เหรัญญิก รับจ้าง
 • น.ส.ลีนา เกิดสว่าง
  6. น.ส.ลีนา เกิดสว่าง
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 น.ส.ลีนา เกิดสว่าง นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางเบ็ญจวรรณ วงษ์สุนทร
  7. นางเบ็ญจวรรณ วงษ์สุนทร
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางเบ็ญจวรรณ วงษ์สุนทร โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายเจริญ วงษ์เป้า
  8. นายเจริญ วงษ์เป้า
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายเจริญ วงษ์เป้า กรรมการ รับจ้าง
 • นายวสุเชษฐ์ โสภณเสถียร
  9. นายวสุเชษฐ์ โสภณเสถียร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายวสุเชษฐ์ โสภณเสถียร กรรมการ รับจ้าง