ลพบุรี เขต 2 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  58   วันที่รับตำแหน่ง 06 มี.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 21 ก.ย. 2542    วันที่ครบวาระ 05 มี.ค. 2558
สาขาพรรค ลพบุรี เขต 2 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 24/5 ม.3 ต.งิ้วราย อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 08089-3463359          โทรสาร  084-3385654            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายทม ไทยเจริญ
  1. นายทม ไทยเจริญ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายทม ไทยเจริญ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายฉันทวุฒิ ปาลวัฒน์นิไชย
  2. นายฉันทวุฒิ ปาลวัฒน์นิไชย
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายฉันทวุฒิ ปาลวัฒน์นิไชย รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.ราตรี จันทกลม
  3. น.ส.ราตรี จันทกลม
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 น.ส.ราตรี จันทกลม เลขานุการ รับจ้าง
 • ร.ต.หญิงสำเนา วิงวอน
  4. ร.ต.หญิงสำเนา วิงวอน
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 ร.ต.หญิงสำเนา วิงวอน รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายสมจิตร โสระเนตร
  5. นายสมจิตร โสระเนตร
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายสมจิตร โสระเนตร เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางราตรี มานพ
  6. นางราตรี มานพ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางราตรี มานพ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายอานนท์ สมพงษ์
  7. นายอานนท์ สมพงษ์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายอานนท์ สมพงษ์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางนฤมล อาจมังกรณ์
  8. นางนฤมล อาจมังกรณ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางนฤมล อาจมังกรณ์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสมศักดิ์ นามวษา
  9. นายสมศักดิ์ นามวษา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสมศักดิ์ นามวษา กรรมการ รับจ้าง
 • นางเพ็ญศรี พรมโชติ
  10. นางเพ็ญศรี พรมโชติ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางเพ็ญศรี พรมโชติ กรรมการ รับจ้าง
 • นายประจบ กลิ่นเจริญ
  11. นายประจบ กลิ่นเจริญ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายประจบ กลิ่นเจริญ กรรมการ รับจ้าง