ลพบุรี เขต 4 อ.ท่าหลวง

          สาขาลำดับที่  215   วันที่รับตำแหน่ง 14 ส.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 09 พ.ย. 2542    วันที่ครบวาระ 13 ส.ค. 2558
สาขาพรรค ลพบุรี เขต 4 อ.ท่าหลวง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 88 ม.4 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15130
                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายประทีป อ่อนสลุง
  1. นายประทีป อ่อนสลุง
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายประทีป อ่อนสลุง ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางรัชนี มงคลอินทร์
  2. นางรัชนี มงคลอินทร์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นางรัชนี มงคลอินทร์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.พรรณี บัวรักษา
  3. น.ส.พรรณี บัวรักษา
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 น.ส.พรรณี บัวรักษา เลขานุการ รับจ้าง
 • นายอนันต์ ยิ้มเจริญสุข
  4. นายอนันต์ ยิ้มเจริญสุข
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายอนันต์ ยิ้มเจริญสุข รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางชมภู พันธุ์พิโรจน์
  5. นางชมภู พันธุ์พิโรจน์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางชมภู พันธุ์พิโรจน์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางพัชรา พันธุ์เณร
  6. นางพัชรา พันธุ์เณร
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางพัชรา พันธุ์เณร นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายประดิษฐ์ สายสุ่ม
  7. นายประดิษฐ์ สายสุ่ม
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายประดิษฐ์ สายสุ่ม โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสุดตา ไกรศรรัตน์
  8. นายสุดตา ไกรศรรัตน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสุดตา ไกรศรรัตน์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายจิรวัฒน์ ไถ้เงิน
  9. นายจิรวัฒน์ ไถ้เงิน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายจิรวัฒน์ ไถ้เงิน กรรมการ รับจ้าง
 • นางเบญจมาศ มณีกรัด
  10. นางเบญจมาศ มณีกรัด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางเบญจมาศ มณีกรัด กรรมการ รับจ้าง