สระแก้ว เขต 3 อ.อรัญประเทศ

          สาขาลำดับที่  225   วันที่รับตำแหน่ง 09 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 15 ส.ค. 2543    วันที่ครบวาระ 08 เม.ย. 2558
สาขาพรรค สระแก้ว เขต 3 อ.อรัญประเทศ                
ที่ตั้งสาขาพรรค 19/2 ถ.เวฬุวัน ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทรศัพท์ 037-232371          โทรสาร  037-232371            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • พล.ต.อิสระ วัชรประทีป
  1. พล.ต.อิสระ วัชรประทีป
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 พล.ต.อิสระ วัชรประทีป ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสงคราม ผลเกิด
  2. นายสงคราม ผลเกิด
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสงคราม ผลเกิด รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางพวงรัตน์ สรศักดิ์
  3. นางพวงรัตน์ สรศักดิ์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางพวงรัตน์ สรศักดิ์ เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.ศิลาวัลย์ ลำบัวลอย
  4. น.ส.ศิลาวัลย์ ลำบัวลอย
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.ศิลาวัลย์ ลำบัวลอย รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายชูชัย ดำรงสันติสุข
  5. นายชูชัย ดำรงสันติสุข
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายชูชัย ดำรงสันติสุข เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายศิวะพงษ์ จำปาเทศ
  6. นายศิวะพงษ์ จำปาเทศ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายศิวะพงษ์ จำปาเทศ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสมบูรณ์ สาริวัฒน์
  7. นายสมบูรณ์ สาริวัฒน์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสมบูรณ์ สาริวัฒน์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอัมพร ขันทวีชัย
  8. นายอัมพร ขันทวีชัย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายอัมพร ขันทวีชัย กรรมการ รับจ้าง
 • นายฉลองชัย ไชยพงษ์
  9. นายฉลองชัย ไชยพงษ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายฉลองชัย ไชยพงษ์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางนกเกล้า หืนกระโทก
  10. นางนกเกล้า หืนกระโทก
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางนกเกล้า หืนกระโทก กรรมการ รับจ้าง
 • นายอภิรัตน์ อ่องลออ
  11. นายอภิรัตน์ อ่องลออ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายอภิรัตน์ อ่องลออ กรรมการ รับจ้าง