สมุทรปราการเขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  70   วันที่รับตำแหน่ง 25 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 18 ม.ค. 2527    วันที่ครบวาระ 24 เม.ย. 2561
สาขาพรรค สมุทรปราการเขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 21 ซ.(ภานุรังษี) ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10550
          โทรสาร  02-3895367            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายธนิตศักดิ์ ศิลปพิพัฒน์
  1. นายธนิตศักดิ์ ศิลปพิพัฒน์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายธนิตศักดิ์ ศิลปพิพัฒน์ ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายเฉลิม จันทร์เภา
  2. นายเฉลิม จันทร์เภา
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายเฉลิม จันทร์เภา รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายพิศิษฐ์ รมย์ทอง
  3. นายพิศิษฐ์ รมย์ทอง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายพิศิษฐ์ รมย์ทอง เลขานุการ นักธุรกิจ
 • นายสุขสันต์ สิงห์สุข
  4. นายสุขสันต์ สิงห์สุข
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายสุขสันต์ สิงห์สุข รองเลขานุการ นักธุรกิจ
 • นายสมคิด วงค์อินต๊ะวัง
  5. นายสมคิด วงค์อินต๊ะวัง
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายสมคิด วงค์อินต๊ะวัง เหรัญญิก นักธุรกิจ
 • นางเบ็ญจวรรณ ชีพจำรูญ
  6. นางเบ็ญจวรรณ ชีพจำรูญ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางเบ็ญจวรรณ ชีพจำรูญ นายทะเบียนสมาชิกสาขา นักธุรกิจ
 • นายวิทยา ธีระบัญชร
  7. นายวิทยา ธีระบัญชร
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายวิทยา ธีระบัญชร โฆษกสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นางหนูหน่อย หลักแหลม
  8. นางหนูหน่อย หลักแหลม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางหนูหน่อย หลักแหลม กรรมการ รับจ้าง
 • นายสมชาย สุขเดโช
  9. นายสมชาย สุขเดโช
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสมชาย สุขเดโช กรรมการ นักธุรกิจ
 • นางสาวพรนภา ไข่มุกข์
  10. นางสาวพรนภา ไข่มุกข์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางสาวพรนภา ไข่มุกข์ กรรมการ นักธุรกิจ
 • นางเสริมศรี ฉายอรุณ
  11. นางเสริมศรี ฉายอรุณ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางเสริมศรี ฉายอรุณ กรรมการ นักธุรกิจ