สมุทรปราการเขต 4 อ.บางพลี

          สาขาลำดับที่  10   วันที่รับตำแหน่ง 27 มี.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 22 ส.ค. 2544    วันที่ครบวาระ 26 มี.ค. 2558
สาขาพรรค สมุทรปราการเขต 4 อ.บางพลี                
ที่ตั้งสาขาพรรค 333/7 ม.1 ถ.บางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-7509535-7          โทรสาร  02-7509538            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสิริวัฒน์ ชรารินทร์
  1. นายสิริวัฒน์ ชรารินทร์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสิริวัฒน์ ชรารินทร์ ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายสุธิช คงสุวรรณ์
  2. นายสุธิช คงสุวรรณ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสุธิช คงสุวรรณ์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสมชาย ศรานุรักษ์
  3. นายสมชาย ศรานุรักษ์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายสมชาย ศรานุรักษ์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายสิทธิชัย แจ้งพลอย
  4. นายสิทธิชัย แจ้งพลอย
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายสิทธิชัย แจ้งพลอย รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายบำรุง สุกแก้ว
  5. นายบำรุง สุกแก้ว
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายบำรุง สุกแก้ว เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายประดิษฐ์ คำพิมพ์
  6. นายประดิษฐ์ คำพิมพ์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายประดิษฐ์ คำพิมพ์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายกฤต คงทอง
  7. นายกฤต คงทอง
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายกฤต คงทอง โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายนรายุทธ พรหมรักษ์
  8. นายนรายุทธ พรหมรักษ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายนรายุทธ พรหมรักษ์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางพิฎชญา ขุนณิชย์
  9. นางพิฎชญา ขุนณิชย์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางพิฎชญา ขุนณิชย์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายประทีป ถือทอง
  10. นายประทีป ถือทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายประทีป ถือทอง กรรมการ รับจ้าง
 • นางอำพร สุกแก้ว
  11. นางอำพร สุกแก้ว
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางอำพร สุกแก้ว กรรมการ รับจ้าง