สิงห์บุรี เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  54   วันที่รับตำแหน่ง 24 มี.ค. 2554
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 05 มิ.ย. 2543    วันที่ครบวาระ 23 มี.ค. 2556
สาขาพรรค สิงห์บุรี เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 151/39 หมู่ 7 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 1600
โทรศัพท์ 036-512028          โทรสาร  036-523900            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางปริญดา เรืองฤทธิ์กุล
  1. นางปริญดา เรืองฤทธิ์กุล
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางปริญดา เรืองฤทธิ์กุล ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กุล
  2. นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กุล
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กุล รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส. ญานี พลอยนัด
  3. น.ส. ญานี พลอยนัด
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 น.ส. ญานี พลอยนัด เลขานุการ รับจ้าง
 • นายชูชีพ งามสอาด
  4. นายชูชีพ งามสอาด
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายชูชีพ งามสอาด รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางเพ็ญศรี ผลแสงศรี
  5. นางเพ็ญศรี ผลแสงศรี
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางเพ็ญศรี ผลแสงศรี เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายประวิทย์ เรืองฤทธิ์กุล
  6. นายประวิทย์ เรืองฤทธิ์กุล
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายประวิทย์ เรืองฤทธิ์กุล นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางอัจราวรรณ ศรีกุล
  7. นางอัจราวรรณ ศรีกุล
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางอัจราวรรณ ศรีกุล โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางพรพิมล สามงามอ่อง
  8. นางพรพิมล สามงามอ่อง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางพรพิมล สามงามอ่อง กรรมการ รับจ้าง
 • นางนาตยา นิพัทธ์โยธิน
  9. นางนาตยา นิพัทธ์โยธิน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางนาตยา นิพัทธ์โยธิน กรรมการ รับจ้าง
 • นายปุ๋ย บุญจันทร์
  10. นายปุ๋ย บุญจันทร์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายปุ๋ย บุญจันทร์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางมยุรี วชิรศักดิ์โสภานะ
  11. นางมยุรี วชิรศักดิ์โสภานะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางมยุรี วชิรศักดิ์โสภานะ กรรมการ รับจ้าง