อุทัยธานี เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  30   วันที่รับตำแหน่ง 10 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 17 มี.ค. 2526    วันที่ครบวาระ 09 เม.ย. 2558
สาขาพรรค อุทัยธานี เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 18 ม.4 ต.หาดทะนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 086-2154682          โทรสาร  056-512156            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางวรี อัศวรัตน์
  1. นางวรี อัศวรัตน์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางวรี อัศวรัตน์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวิทยา สมะถะธัญกรณ์
  2. นายวิทยา สมะถะธัญกรณ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายวิทยา สมะถะธัญกรณ์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายยงยุทธ ฉิมดี
  3. นายยงยุทธ ฉิมดี
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายยงยุทธ ฉิมดี เลขานุการ รับจ้าง
 • นายอารี อัศวรัตน์
  4. นายอารี อัศวรัตน์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายอารี อัศวรัตน์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางอุไร พรหมรักษ์
  5. นางอุไร พรหมรักษ์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางอุไร พรหมรักษ์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายรัศมิวัต ฉิมดี
  6. นายรัศมิวัต ฉิมดี
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายรัศมิวัต ฉิมดี นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายบำรุง รอดธานี
  7. นายบำรุง รอดธานี
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายบำรุง รอดธานี โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายไว เพ็งน่วม
  8. นายไว เพ็งน่วม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายไว เพ็งน่วม กรรมการ รับจ้าง
 • นางสาคร สมถะธัญกรณ์
  9. นางสาคร สมถะธัญกรณ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางสาคร สมถะธัญกรณ์ กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.ลำพึง ปานเปรม
  10. น.ส.ลำพึง ปานเปรม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 น.ส.ลำพึง ปานเปรม กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.จุฑาพร เพ็ชรโพธิ์
  11. น.ส.จุฑาพร เพ็ชรโพธิ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 น.ส.จุฑาพร เพ็ชรโพธิ์ กรรมการ รับจ้าง