สมุทรสาคร เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  108   วันที่รับตำแหน่ง 17 มี.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 03 ธ.ค. 2544    วันที่ครบวาระ 16 มี.ค. 2558
สาขาพรรค สมุทรสาคร เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 920/78 ถ.นรสิงห์ ซ.1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-423800          โทรสาร  034-423203            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายคุณานนท์ ชื่นค้า
  1. นายคุณานนท์ ชื่นค้า
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายคุณานนท์ ชื่นค้า ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายเลอพงษ์ จั่นทอง
  2. นายเลอพงษ์ จั่นทอง
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายเลอพงษ์ จั่นทอง รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสันติภาพ แก้วตระกูลโชติ
  3. นายสันติภาพ แก้วตระกูลโชติ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายสันติภาพ แก้วตระกูลโชติ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายศิริวัฒน์ สุมโนธรรม
  4. นายศิริวัฒน์ สุมโนธรรม
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายศิริวัฒน์ สุมโนธรรม รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายวสันต์ ชาพิลา
  5. นายวสันต์ ชาพิลา
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายวสันต์ ชาพิลา เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายกันต์กวี ทับสุวรรณ
  6. นายกันต์กวี ทับสุวรรณ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายกันต์กวี ทับสุวรรณ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายมงคล สร้อยทองเจริญ
  7. นายมงคล สร้อยทองเจริญ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  7 นายมงคล สร้อยทองเจริญ กรรมการ รับจ้าง
 • นางบุญเสริม ทองคุ้ม
  8. นางบุญเสริม ทองคุ้ม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางบุญเสริม ทองคุ้ม กรรมการ รับจ้าง
 • นายไพฑูรย์ พุ่มโมรี
  9. นายไพฑูรย์ พุ่มโมรี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายไพฑูรย์ พุ่มโมรี กรรมการ รับจ้าง
 • นายปภังกร ทัสนะธรรม
  10. นายปภังกร ทัสนะธรรม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายปภังกร ทัสนะธรรม กรรมการ รับจ้าง
 • นางขวัญใจ ประกายจันทรา
  11. นางขวัญใจ ประกายจันทรา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางขวัญใจ ประกายจันทรา กรรมการ รับจ้าง