ขอนแก่น เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  95   วันที่รับตำแหน่ง 16 พ.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 11 ก.ย. 2528    วันที่ครบวาระ 15 พ.ค. 2557
สาขาพรรค ขอนแก่น เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 51/10 ถ.โพธิสาร - รอบบึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-322036          โทรสาร  043-222273            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสมชาญ ศรีสองชัย
  1. นายสมชาญ ศรีสองชัย
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสมชาญ ศรีสองชัย ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายภูมิธนา พวงพิลา
  2. นายภูมิธนา พวงพิลา
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายภูมิธนา พวงพิลา รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสราวุธ โกศลวิทยานันต์
  3. นายสราวุธ โกศลวิทยานันต์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายสราวุธ โกศลวิทยานันต์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางกรรณิการ์ พุฒพันธุ์
  4. นางกรรณิการ์ พุฒพันธุ์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางกรรณิการ์ พุฒพันธุ์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • ร.ต.ต.ประยุกต์ พุฒพันธุ์
  5. ร.ต.ต.ประยุกต์ พุฒพันธุ์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 ร.ต.ต.ประยุกต์ พุฒพันธุ์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางกอบสุข ศรีคัฐมาน
  6. นางกอบสุข ศรีคัฐมาน
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางกอบสุข ศรีคัฐมาน นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายอุดมการณ์ วรกิจ
  7. นายอุดมการณ์ วรกิจ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายอุดมการณ์ วรกิจ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายดาวเรือง แสงซ้าย
  8. นายดาวเรือง แสงซ้าย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายดาวเรือง แสงซ้าย กรรมการ รับจ้าง
 • นายวัลลภ เหมือนชาติ
  9. นายวัลลภ เหมือนชาติ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายวัลลภ เหมือนชาติ กรรมการ รับจ้าง
 • นางสายบัว เภสัชชา
  10. นางสายบัว เภสัชชา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางสายบัว เภสัชชา กรรมการ รับจ้าง
 • นางอุสนี พวงพิลา
  11. นางอุสนี พวงพิลา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางอุสนี พวงพิลา กรรมการ รับจ้าง