ขอนแก่น เขต 2 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  105   วันที่รับตำแหน่ง 27 ธ.ค. 2554
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 05 ก.พ. 2545    วันที่ครบวาระ 26 ธ.ค. 2556
สาขาพรรค ขอนแก่น เขต 2 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 207 หมู่ 4 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายชุมพล พวงพิลา
  1. นายชุมพล พวงพิลา
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายชุมพล พวงพิลา ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายคำพันธ์ กรองไตร
  2. นายคำพันธ์ กรองไตร
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายคำพันธ์ กรองไตร รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.มะลิวัลย์ กัลยา
  3. น.ส.มะลิวัลย์ กัลยา
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 น.ส.มะลิวัลย์ กัลยา เลขานุการ รับจ้าง
 • นายอภิชาติ พิมหานาม
  4. นายอภิชาติ พิมหานาม
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายอภิชาติ พิมหานาม รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางบุญเลิศ มีป้อง
  5. นางบุญเลิศ มีป้อง
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางบุญเลิศ มีป้อง เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายบุญเพ็ง วงคำชาว
  6. นายบุญเพ็ง วงคำชาว
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายบุญเพ็ง วงคำชาว นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายองอาจ แสนประถม
  7. นายองอาจ แสนประถม
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายองอาจ แสนประถม โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายทองใส สมภาร
  8. นายทองใส สมภาร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายทองใส สมภาร กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.ถาวร ทองบ้านทุ่ม
  9. น.ส.ถาวร ทองบ้านทุ่ม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 น.ส.ถาวร ทองบ้านทุ่ม กรรมการ รับจ้าง
 • นางสุนีย์ บุญหล้า
  10. นางสุนีย์ บุญหล้า
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางสุนีย์ บุญหล้า กรรมการ รับจ้าง
 • นางประมวล ก้านก่อง
  11. นางประมวล ก้านก่อง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางประมวล ก้านก่อง กรรมการ รับจ้าง