ขอนแก่น เขต 3 อ.กระนวน

          สาขาลำดับที่  92   วันที่รับตำแหน่ง 04 ธ.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 14 พ.ย. 2544    วันที่ครบวาระ 03 ธ.ค. 2557
สาขาพรรค ขอนแก่น เขต 3 อ.กระนวน                
ที่ตั้งสาขาพรรค 98 ม.2 ซ.บ้านคำแก่นคูณ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โทรศัพท์ 082-3112852          โทรสาร  043-221175            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางวิลาวัณย์ ศรีเงิน
  1. นางวิลาวัณย์ ศรีเงิน
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางวิลาวัณย์ ศรีเงิน ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวิเชียร ยาสิทธิ์
  2. นายวิเชียร ยาสิทธิ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายวิเชียร ยาสิทธิ์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายบุญมา สีโสดา
  3. นายบุญมา สีโสดา
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายบุญมา สีโสดา เลขานุการ รับจ้าง
 • นางประนอม อุตสาหะ
  4. นางประนอม อุตสาหะ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางประนอม อุตสาหะ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายนรเศรษฐ์ ศรีเงิน
  5. นายนรเศรษฐ์ ศรีเงิน
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายนรเศรษฐ์ ศรีเงิน เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายคำกลม เถาเบา
  6. นายคำกลม เถาเบา
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายคำกลม เถาเบา นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางถาวร ภูแสงศรี
  7. นางถาวร ภูแสงศรี
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางถาวร ภูแสงศรี โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางฟ้าหยาด อรรคมาตย์
  8. นางฟ้าหยาด อรรคมาตย์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางฟ้าหยาด อรรคมาตย์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสิงห์ กรงทอง
  9. นายสิงห์ กรงทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายสิงห์ กรงทอง กรรมการ รับจ้าง
 • นายไพรวัน แสนศรี
  10. นายไพรวัน แสนศรี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายไพรวัน แสนศรี กรรมการ รับจ้าง
 • นางบัวลา พินิจมนตรี
  11. นางบัวลา พินิจมนตรี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางบัวลา พินิจมนตรี กรรมการ รับจ้าง