ขอนแก่น เขต 6 อ.ชุมแพ

          สาขาลำดับที่  39   วันที่รับตำแหน่ง 17 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 27 ก.ค. 2526    วันที่ครบวาระ 16 เม.ย. 2558
สาขาพรรค ขอนแก่น เขต 6 อ.ชุมแพ                
ที่ตั้งสาขาพรรค 66/2 หมู่ 9 ซ.บ้านหนองขาม ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายดิลกเทพ กุลน้อย
  1. นายดิลกเทพ กุลน้อย
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายดิลกเทพ กุลน้อย ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายปิ่น ชินทะนาม
  2. นายปิ่น ชินทะนาม
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายปิ่น ชินทะนาม รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายนิคม หาญสงคราม
  3. นายนิคม หาญสงคราม
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายนิคม หาญสงคราม เลขานุการ รับจ้าง
 • นายสวัสดิ์ แถววิชา
  4. นายสวัสดิ์ แถววิชา
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายสวัสดิ์ แถววิชา รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางสิริมา มูลป้อ
  5. นางสิริมา มูลป้อ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางสิริมา มูลป้อ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายจันดี ศรีรักษา
  6. นายจันดี ศรีรักษา
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายจันดี ศรีรักษา นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายวัฒนา บุตุธรรม
  7. นายวัฒนา บุตุธรรม
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายวัฒนา บุตุธรรม โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายทองคำ แพงบุบผา
  8. นายทองคำ แพงบุบผา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายทองคำ แพงบุบผา กรรมการ รับจ้าง
 • นางปราณีต มูลป้อ
  9. นางปราณีต มูลป้อ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางปราณีต มูลป้อ กรรมการ รับจ้าง
 • นางคำมี ปูนอน
  10. นางคำมี ปูนอน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางคำมี ปูนอน กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.สุภาวดี บุญเลิศ
  11. น.ส.สุภาวดี บุญเลิศ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 น.ส.สุภาวดี บุญเลิศ กรรมการ รับจ้าง