หนองคาย เขต 1 อ.เมือง

          สาขาลำดับที่  24   วันที่รับตำแหน่ง 11 ต.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 21 มี.ค. 2543    วันที่ครบวาระ 10 ต.ค. 2558
สาขาพรรค หนองคาย เขต 1 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 106 ม.3 ต.กวนวัน อ.เมือง จ.หนองคาย
โทรศัพท์ 042-421349           โทรสาร  042-411512            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายเทพทัต ทิพยมาตร์
  1. นายเทพทัต ทิพยมาตร์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายเทพทัต ทิพยมาตร์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายคำผา พันธศรี
  2. นายคำผา พันธศรี
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายคำผา พันธศรี รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายบุญเลิศ อาจจำปา
  3. นายบุญเลิศ อาจจำปา
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายบุญเลิศ อาจจำปา เลขานุการ รับจ้าง
 • นางประไพภักดิ์ พืมพ์ศักดิ์
  4. นางประไพภักดิ์ พืมพ์ศักดิ์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางประไพภักดิ์ พืมพ์ศักดิ์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.สุมาลี ทิพย์มาตร์
  5. น.ส.สุมาลี ทิพย์มาตร์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 น.ส.สุมาลี ทิพย์มาตร์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายบุญมี บุตรเวทย์
  6. นายบุญมี บุตรเวทย์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายบุญมี บุตรเวทย์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายเชียง วงหาจักษ์
  7. นายเชียง วงหาจักษ์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายเชียง วงหาจักษ์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสุรชัย ทิพยมาตร์
  8. นายสุรชัย ทิพยมาตร์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสุรชัย ทิพยมาตร์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายบุญทัน มุกดา
  9. นายบุญทัน มุกดา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายบุญทัน มุกดา กรรมการ รับจ้าง
 • นางภากรกุญช์ แลบัว
  10. นางภากรกุญช์ แลบัว
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางภากรกุญช์ แลบัว กรรมการ รับจ้าง
 • นายถัน วัจรินทร์
  11. นายถัน วัจรินทร์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายถัน วัจรินทร์ กรรมการ รับจ้าง