นครพนม เขต 2 อ.ธาตุพนม

          สาขาลำดับที่  119   วันที่รับตำแหน่ง 21 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 16 ธ.ค. 2529    วันที่ครบวาระ 20 เม.ย. 2561
สาขาพรรค นครพนม เขต 2 อ.ธาตุพนม                
ที่ตั้งสาขาพรรค 470 หมู่ 1 ถ.พนมพนารักษ์ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม 48110
โทรศัพท์ 042-541027                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายจอมศรี บุตรหาญ
  1. นายจอมศรี บุตรหาญ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายจอมศรี บุตรหาญ ประธานสาขาพรรค ทำนา
 • นายไพศาล ดงแสง
  2. นายไพศาล ดงแสง
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายไพศาล ดงแสง รองประธานสาขาพรรค ค้าขาย
 • นายศุภกิจ โพธิ์ศรีมีสุข
  3. นายศุภกิจ โพธิ์ศรีมีสุข
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายศุภกิจ โพธิ์ศรีมีสุข เลขานุการ ค้าขาย
 • นายคำตัน ผายม
  4. นายคำตัน ผายม
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายคำตัน ผายม รองเลขานุการ ค้าขาย
 • นายวิเชียร โพธิ์ขันชัย
  5. นายวิเชียร โพธิ์ขันชัย
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายวิเชียร โพธิ์ขันชัย เหรัญญิก ค้าขาย
 • นางปรียาภรณ์ ฤกษ์ยาม
  6. นางปรียาภรณ์ ฤกษ์ยาม
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางปรียาภรณ์ ฤกษ์ยาม นายทะเบียนสมาชิกสาขา ค้าขาย
 • นายสภาพร ผายม
  7. นายสภาพร ผายม
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสภาพร ผายม โฆษกสาขาพรรค ทำนา
 • นายคาวี ทีระฆัง
  8. นายคาวี ทีระฆัง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายคาวี ทีระฆัง กรรมการ ทำนา
 • นายไสว จักรชุม
  9. นายไสว จักรชุม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายไสว จักรชุม กรรมการ ทำนา
 • นางสาวปิยวรรณ ผายม
  10. นางสาวปิยวรรณ ผายม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางสาวปิยวรรณ ผายม กรรมการ ค้าขาย
 • นายหนูพุก รัตนวิลัย
  11. นายหนูพุก รัตนวิลัย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายหนูพุก รัตนวิลัย กรรมการ ทำนา