นครพนม เขต 4 อ.นาแก

          สาขาลำดับที่  13   วันที่รับตำแหน่ง 02 ต.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 30 ก.ย. 2525    วันที่ครบวาระ 01 ต.ค. 2558
สาขาพรรค นครพนม เขต 4 อ.นาแก                
ที่ตั้งสาขาพรรค 51/1 ม.5 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โทรศัพท์ 042-571578          โทรสาร  082-8525921 แมว            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายปราจิตร ตรีศรี
  1. นายปราจิตร ตรีศรี
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายปราจิตร ตรีศรี ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวิโรจน์ เชื้อคำเพ็ง
  2. นายวิโรจน์ เชื้อคำเพ็ง
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายวิโรจน์ เชื้อคำเพ็ง รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางเบญจวรรณ วงศ์ตาผา
  3. นางเบญจวรรณ วงศ์ตาผา
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางเบญจวรรณ วงศ์ตาผา เลขานุการ รับจ้าง
 • นางแววมะณี คนหมั่น
  4. นางแววมะณี คนหมั่น
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางแววมะณี คนหมั่น รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางมโนทัย ยอดศิริ
  5. นางมโนทัย ยอดศิริ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางมโนทัย ยอดศิริ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายเกษร พลราชม
  6. นายเกษร พลราชม
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายเกษร พลราชม นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสุขพรชัย อึ้งอุปละชัย
  7. นายสุขพรชัย อึ้งอุปละชัย
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสุขพรชัย อึ้งอุปละชัย โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายมั่น คนหมั่น
  8. นายมั่น คนหมั่น
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายมั่น คนหมั่น กรรมการ รับจ้าง
 • นายทิพย์ เหล่าสุวรรณ
  9. นายทิพย์ เหล่าสุวรรณ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายทิพย์ เหล่าสุวรรณ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสินธพ นิยมวัฒน์
  10. นายสินธพ นิยมวัฒน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสินธพ นิยมวัฒน์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายพิมทา พรหมดี
  11. นายพิมทา พรหมดี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายพิมทา พรหมดี กรรมการ รับจ้าง