นครราชสีมา เขต 9 อ.พิมาย

          สาขาลำดับที่  5   วันที่รับตำแหน่ง 29 ต.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 31 ส.ค. 2525    วันที่ครบวาระ 28 ต.ค. 2558
สาขาพรรค นครราชสีมา เขต 9 อ.พิมาย                
ที่ตั้งสาขาพรรค 2/2 ม.16 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-481377          โทรสาร  044-471824            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายวันชัย ก้องเจริญพาณิชย์
  1. นายวันชัย ก้องเจริญพาณิชย์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายวันชัย ก้องเจริญพาณิชย์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางนิยะดา นงค์สูงเนิน
  2. นางนิยะดา นงค์สูงเนิน
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นางนิยะดา นงค์สูงเนิน รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางรำไพ บุญอยู่
  3. นางรำไพ บุญอยู่
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางรำไพ บุญอยู่ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางแสงจันทร์ เชาวฤทธิ์
  4. นางแสงจันทร์ เชาวฤทธิ์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางแสงจันทร์ เชาวฤทธิ์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางทองหย่วน มุ่งลา
  5. นางทองหย่วน มุ่งลา
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางทองหย่วน มุ่งลา เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายวีระ ปั่นพิมาย
  6. นายวีระ ปั่นพิมาย
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายวีระ ปั่นพิมาย นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายชอ้อน บุญตาม
  7. นายชอ้อน บุญตาม
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายชอ้อน บุญตาม โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางรื่น พยัคฆ์กุล
  8. นางรื่น พยัคฆ์กุล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางรื่น พยัคฆ์กุล กรรมการ รับจ้าง
 • นางอุทัย คล่องแคล้ว
  9. นางอุทัย คล่องแคล้ว
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางอุทัย คล่องแคล้ว กรรมการ รับจ้าง
 • นางจันทร์เพ็ญ อริยเดช
  10. นางจันทร์เพ็ญ อริยเดช
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางจันทร์เพ็ญ อริยเดช กรรมการ รับจ้าง
 • นางพวง ช่างทองมะดัน
  11. นางพวง ช่างทองมะดัน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางพวง ช่างทองมะดัน กรรมการ รับจ้าง